Kliknij w obrazek aby przejść do wybranego tematu

Strona główna

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że osoby przebywające
w tzw. izolatoriach domowych w związku z chorobą zakaźną COVID-19, powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych (komunalnych). Odpady takie należy gromadzić, bez obowiązku segregacji w workach. Odpadów z izolatoriów domowych w żadnym razie nie wolno udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami komunalnymi. W budynkach wielolokalowych ww. odpady , do czasu odbioru muszą pozostać w obrębie lokalu mieszkalnego (np. balkon). Odpady pochodzące z izolatoriów domowych zostaną odebrane i zagospodarowane  przez specjalistyczną firmę UTYLIMED Sp. z o.o., z którą Związek zawarł umowę.

Szczegółowe wytyczne w sprawie postępowania z ww. odpadami oraz terminy ich odbioru będą przekazywane bezpośrednio osobom przebywającym w izolatoriach domowych.

Powyższej procedurze nie podlegają mieszkańcy odbywający kwarantannę. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, popartego stanowiskiem Wojewody Lubelskiego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako odpady komunalne.

 

Link do strony BIP ogłoszenia dostępny tutaj >>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”.

Tegoroczna, 27. Akcja odbywa się pod hasłem:

Akcja Sprątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice jednorazowe, które po uprzednim zgłoszeniu można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Lubelska 68, od dnia 15 do 21 września 2020r., w godzinach 7.30-15.30.

Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie, nr tel. 81 854 36 15, wew. 24, do dnia 21.09.2020 r.

Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach 14 - 25 września 2020 r.
Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku.

 

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIACH OD 05.09.2020 R. DO 22.09.2020 R.

PSZOK W LUSZAWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

MIESZKAŃCY GMINY OSTRÓWEK MOGĄ KORZYSTAĆ

Z PSZOK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BRZOSTÓWCE

ORAZ W NOWODWORZE

 

Informujemy, że 15 sierpnia 2020 r., ze względu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze, Brzostówce i Luszawie będą nieczynne.

 

Informujemy, że termin naboru wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zostaje przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Ze względu na limit ilości odpadów, które zostaną odebrane w ramach projektu, o bezpłatnym usunięciu zgłoszonych odpadów zadecyduje data wpływu wniosku do Biura Związku.

Do wykorzystania pozostał limit 70 MG odpadów rolniczych.

 

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczyna nabór wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Projekt dofinansowany jest z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty  odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zainteresowani oddanie, wskazanych odpadów rolniczych,  powinni złożyć wniosek zawierający informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ZKGZL oraz na stronach gmin członkowskich Związku.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Miejsce składania wniosku: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Termin składania wniosków: od dnia 15 do 30 czerwca 2020 r.

W ramach programu odbierane będą odpady rolnicze pochodzące wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku. W celu weryfikacji, osoby składające wniosek, muszą przedłożyć kopię nakazu płatniczego podatku rolnego.

Po rozpatrzeniu wniosku prowadzący gospodarstwo rolne zostanie poinformowany o ilości odpadów, które będzie mógł przekazać w ramach projektu, oraz o terminie, w którym powinien dostarczyć odpady do wskazanego przez ZKGZL miejsca.

Zasady odbioru odpadów rolniczych:

  • Odpady należy dostarczyć w umówionym terminie do miejsca wskazanego przez ZKGZL.
  • Odpady powinny być posegregowane według kategorii, oczyszczone z zanieczyszczeń.
  • Uwaga! Odpady nieposegregowane, zawierające zanieczyszczenia nie zostaną przyjęte.

 

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Składający wniosek musi dołączyć formularz dotyczący korzystania z  pomocy de minimis w rolnictwie


Pliki do pobrania:


 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Pliki do pobrania:

 

Dziś, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień  Ziemi, znany także jako Światowy Dzień Ziemi. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska i promowanie wszelkich postaw proekologicznych w społeczeństwie.
To największe święto ekologiczne obchodzone jest od 1970 r., w Polsce obchody Dnia Ziemi zainaugurowano dwadzieścia lat później.

Dzień Ziemi ma uświadamiać nam wszystkim jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Tego dnia organizowane są specjalne akcje, wykłady, zbiórki tak zwanych elektrośmieci i wiele innych. Motywem przewodnim tegorocznej, 50-tej edycji tego święta,
a zarazem hasłem obchodów, jest "Działanie na rzecz ochrony klimatu". Działania, do których nawołuje hasło mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska.

W tym roku obchodom Święta Ziemi towarzyszyć wyjątkowa sytuacja spowodowana wybuchem epidemii koronawirusa, a w Polsce dodatkowo od kilku dni płomienie trawią Biebrzański Park Narodowy. Pamiętajmy, aby nie tylko w tak ważnym święcie zwracać uwagę na problem dotyczący zanieczyszczenia naszej planety, ale także poprzez tak proste
i codzienne czynności  jak właściwa segregacja odpadów, recykling, a nawet świadome
i przemyślane zakupy.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 16 kwietnia 2020 roku  można dostarczyć odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze, Luszawie i Brzostówce.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie PSZOK wprowadzono następujące ograniczenia i zasady:

-    na placu magazynowym PSZOK-u w tym samym czasie  może znajdować się tylko jeden pojazd,

-    osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u obowiązkowo ma posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe,

-    przed wypełnieniem dokumentów należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym udostępnionym przez prowadzącego PSZOK

-    przerwa w przyjmowaniu odpadów obowiązuje w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję)

Jeżeli pracownik zauważy łamanie zasad ogólnie obowiązujących przy zagrożeniu epidemicznym ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

Godziny pracy PSZOK-ów:

  • PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 1000 – 1800 od wtorku do soboty
  • PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600
  • PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

Przerwa w przyjmowaniu odpadów w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję) obowiązuje na terenie wszystkich PSZOK-ów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.