Strona główna

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Członkowskich Związku tj. Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Ostrówek, Gminy Serniki do udziału w konkursie fotograficznym „Śmieci kontra środowisko”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie w ramach zadania „Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL”.     (czytaj dalej)

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej pozyskał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej ... (czytaj dalej)

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w dniach 21.04.2018 r. oraz 28.04.2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzostówce będzie czynny w godzinach 8.00 - 12.00.

 

Informujemy że od kwietnia 2018 roku na terenie miejscowości: Rozkopaczew Gmina Ostrów Lubelski i Dębica Kolonia Gmina Ostrówek zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Harmonogram dla miejscowości Rozkopaczew >>>>

Harmonogram dla miejscowości Dębica Kolonia >>>>

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie ul. Nowodworska 14  w dniu 31.03.2018 r. będzie czynny w  godz. 7.00 - 15.00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzostówce, Luszawie i Nowodworze w dniu 31.03.2018 roku (sobota) będą czynne w godz. 8.00-15.00.

 

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Wspólny System Segregacji odpadów. Zgodnie przyjętymi zasadami odpady powinny być segregowane do worków w odpowiednich kolorach ( w zabudowie jednorodzinnej) lub pojemników  w odpowiednim kolorze(w zabudowie wielorodzinnej) :

Zielony worek/pojemnik – wrzucamy szkło (butelki i słoiki po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach)

Niebieski  worek/pojemnik – wrzucamy papier (opakowania z papieru i tektury, gazety, książki itp.)


Żółty worek/pojemnik – wrzucamy metale i tworzywa sztuczne ( plastikowe butelki po żywności i środkach czystości, kartony po sokach i mleku, puszki po napojach i konserwach, kapsle oraz zakrętki)

Brązowy worek  - wrzucamy odpady bio (odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawę, trociny oraz korę drzew)

Szary worek – przeznaczony na popiół

Szczegółowe zasady segregacji odpadów znajdziecie Państwo w zakładce "Zasady nowej segregacji" >>>>

Jednocześnie przypominamy o obowiązku umieszczenia na pojemniku na odpady zmieszane naklejek, które otrzymaliście Państwo wraz z wymiarami opłat
i harmonogramem.

W związku z wejściem w życie nowych zasad segregacji odpadów prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych, w szczególności oddzielania frakcji papieru od metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów bio.


W przypadku stwierdzenia złej segregacji odpadów firma odbierająca odpad zakwalifikuje go jako niesegregowany. Oddawanie nieprawidłowo posegregowanych odpadów może spowodować wszczęcie procedury zmiany opłaty - jak za odpady niesegregowane.
Osoby, które zadeklarowały brak segregacji nie mogą używać worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do zgłaszania w biurze ZKGZL informacji odnośnie konieczności doposażenia altan śmietnikowych w dodatkowe pojemniki na odpady segregowane.

Związek dysponuje pojemnikami przeznaczonymi na odpady papieru
(pojemnik niebieski) oraz odpady bio (pojemnik brązowy), które w przypadku stwierdzenia takiej konieczności mogą zostać dostarczone do wskazanych przez zarządców/ zarządy altan śmietnikowych.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje mieszkańców Spółdzielni Mieskaniowej w Lubartowie, że odpady poremontowe (gruz) mogą być składowane przy altanach śmietnikowych w specjalnych, przeznaczonych do tego celu workach (BIG BAG), które w porozumieniu ze Związkiem zostały bezpłatnie udostępnione Spółdzielni Mieszkaniowej przez firmę Suez Wschód Sp. z o.o. odbierającą odpady z zabudowy wielorodzinnej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie należy gromadzić w  workach przeznaczonych na tego typu odpady.

Informujemy wszystkich zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, że firma Suez Wschód Sp. z o.o. wyraża zgodę na dostarczenie worków typu BIG BAG zarządcom w celu poprawnego i zgodnego z ww. regulaminem przygotowania odpadów poremontowych do odbioru.