Kliknij w obrazek aby przejść do wybranego tematu

Strona główna

D-O deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od lutego 2020 r.

 

 

Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są w biurze Związku w godzinach od  8.00 do 14.00

 

Od połowy 2013 roku na terenie gmin należących do Związku obowiązuje system gospodarki odpadami, który organizowany jest przez Związek Gmin a właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację i określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jest to system, w którym wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku.

Wszystkie gminy wchodzące w skład Związku rozliczane są indywidualnie a tym samym wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana jest indywidualnie dla każdej z gmin należących do Związku.

Obliczając wysokość opłaty dla każdej z gmin indywidualnie brane są pod uwagę następujące koszty:

  • a) koszt transportu- dla każdej gminy oddzielnie określany na podstawie postępowania przetargowego na transport i odbiór odpadów,
  • b) koszt zagospodarowania odpadów- określany na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów w ZZO
    w Wólce Rokickiej oraz kosztów zagospodarowania popiołu i gruzu – na podstawie ofert złożonych
    w postępowaniu przetargowym.

Istotne znaczenie ma tutaj ilość odpadów pochodząca od mieszkańców z każdej z gmin oraz fakt że odpady zagospodarowane są w zakładzie znajdującym się w niedalekiej odległości.

Kolejnymi składowymi opłaty są:

  • a) koszty prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Obowiązek prowadzenia PSZOK wynika wprost z ustawy, która mówi, że w każdej gminie (w naszym przypadku Związku Gmin ) ma obowiązek być prowadzony taki Punkt, który stanowić ma dopełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie gmin Związku znajdują się cztery PSZOK-i: Gmina Lubartów- Nowodwór, Gmina Ostrówek – Luszawa, Gmina Serniki – Brzostówka, oraz Miasto Lubartów- ul. Nowodworska. ZKGZL ogłasza przetarg na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK na terenie Miasta Lubartów, pozostałe PSZOK – i prowadzone są przez Związek a powstały dzięki 85% dofinansowaniu ze środków szwajcarskich,
  • b) koszty administracyjne – ujmowane są tutaj koszty administracji systemem na które składają się: organizowanie przetargów na: transport i odbiór odpadów, zagospodarowanie popiołu, gruzu, odpadów cmentarnych,  prowadzenie punktów PSZOK, przyjmowanie i rozliczanie wpłat od właścicieli nieruchomości, prowadzenie postępowań w związku z zaległościami w opłatach, prowadzenie kontroli firm odbierających odpady, sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami oraz finansami, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa interesantów, prowadzenie edukacji ekologicznej. Biuro Związku prowadzi również obsługę administracyjną Zarządu i Zgromadzenia Związku oraz jest koordynatorem utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gmin Związku.

Powyższe koszty rozliczane są w przeliczeniu na mieszkańca.

Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 6 września b.r. dała możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują odpady. Jest to indywidualna decyzja każdego właściciela nieruchomości jednorodzinnej. Obniżenie opłaty może mieć miejsce tylko w przypadku złożenia nowej deklaracji, w której złożone zostanie oświadczenie
o kompostowaniu odpadów we własnym zakresie. Taka decyzja wiąże się z tym, że bioodpady nie mogą być wystawiane do odbioru oraz nie można oddać bioodpadów do żadnego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonujących na terenie Związku. Pracownicy Związku, będą kontrolować czy właściciele nieruchomości którzy oświadczyli, że będą kompostować bioodpady posiadają kompostowniki przydomowe i nie korzystają z systemu
w tym zakresie.

Od początku działania systemu na terenie gmin należących do Związku segregacji podlega również popiół. Jest
to odpad, który zagospodarowywany jest poprzez składowanie na składowisku w Rokitnie (w wyniku postępowania przetargowego). Dzięki temu koszty zagospodarowania są dużo niższe niż gdyby popiół był oddawany wraz
z odpadami zmieszanymi w pojemniku i zagospodarowany w ZZO w Wólce Rokickiej. Koszt zagospodarowania jednej tony popiołu na składowisku wynosi 201,10 zł netto, koszt zagospodarowania jednej tony odpadów zmieszanych w ZZO w Wólce Rokickiej wynosi obecnie 461 zł netto, od 1 stycznia 2020 roku 643 zł netto.

Obecnie obowiązujący wspólny system gospodarki odpadami realizuje postanowienia ustawy i nakłada
na samorządy (w tym Związek Gmin) obowiązek jego zorganizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściciele nieruchomości nie są rozliczani na podstawie masy odpadów wystawionej z danej nieruchomości, ponieważ przepisy nie dają takich możliwości.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że z uwagi na zakończenie postępowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na ,,Odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Gminy Ostrówek, Gminy Serniki, Gminy Ostrów Lubelski i Gminy Miasto Lubartów w latach 2020-2021’’ zostały wybrane jako najkorzystniejsze oferty następujących firm:

- Gmina Ostrówek:  spośród 3 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka z oferowaną kwotą brutto 440,00 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- Gmina Serniki:  spośród 4 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma PGK Lubartów, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów z oferowaną kwotą brutto 294,99 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- Gmina Ostrów Lubelski: spośród 3 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie,  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka z oferowaną kwotą brutto 424,00 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- Miasto Lubartów, zabudowa wielorodzinna: spośród 4 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PGK Lubartów, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów z oferowaną kwotą brutto 208,00 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- Miasto Lubartów, zabudowa jednorodzinna:  spośród 3 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PGK Lubartów, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów z oferowaną kwotą brutto 248,00 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- Gmina Lubartów:  spośród 2 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, ofertę najkorzystniejszą złożyła  firma PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów z oferowaną kwotą brutto 372,60 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

- nieruchomości niezamieszkałe: spośród 2 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PGK Lubartów, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów z oferowaną kwotą brutto 312,99 zł za każdą odebraną tonę odpadów;

 

INFORMUJEMY, ŻE KASA

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

W WIGILIĘ 24 GRUDNIA 2019 R.

ORAZ W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2019 R. CZYNNA BĘDZIE W GODZ. OD 7.30

DO 11.30.

 

 

"Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Nowodworskiej 14 w Lubartowie, w dniu 24 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. będzie czynny w godz. 7,00-15,00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowodworze, w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie nieczynny"

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gmin-Członków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Lubartów, Miasto Lubartów, Ostrów Lubelskim Ostrówek, Serniki

W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczących wysyłanych wezwań do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy ilością osób zadeklarowanych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilością osób zameldowanych na nieruchomości, Zarząd Związku uprzejmie informuje:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do należności z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami stosuje się procedurę podatkową.

Zarząd Związku posiada na mocy tej ustawy uprawnienia organu podatkowego.

Gdy organ podatkowy wchodzi w posiadanie informacji o rozbieżności między danymi w deklaracji
a innymi danymi do których ma dostęp (np. dane meldunkowe) wówczas jak każdy inny organ zobowiązany jest wezwać do wyjaśniana tych okoliczności.

Zarząd Związku, kierując się dobrem mieszkańców, wybrał najmniej dolegliwą formę udzielenia wyjaśnień - umożliwiając Mieszkańcom złożenie wyjaśnień na piśmie.

Podkreślamy, że umożliwiamy w ten sposób mieszkańcom, którzy posiadają dowody na to, że dane meldunkowe są niezgodne z rzeczywistością, wykazanie tego w komfortowy sposób.

W przypadku zaś osób, które nie deklarują wszystkich osób zamieszkałych (np. z powodu urodzenia się dziecka), istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji, co pozwoli im uniknąć postępowania podatkowego.

Rzetelnie wywiązywanie się z obowiązków pozwala na uszczelnienie systemu i równe traktowanie wszystkich Mieszkańców. W innym wypadku Mieszkańcy rzetelnie deklarujący i wnoszący opłaty finansują również Mieszkańców unikających tych opłat.

 

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej