Newsletter

Subskrybuj

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter zapisz się na listę.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Strona główna

Plik pdf pisma do pobrania >>>>

Poprawiony (środa, 22 października 2014 04:30)

 

W ubiegłym tygodniu Samorządowe  Kolegium Odwoławcze w Lublinie utrzymało w mocy decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Jest to decyzja ostateczna w postępowaniu administracyjnym, która nakłada na Spółdzielnię obowiązek niezwłocznego uiszczenia tej opłaty. W przypadku braku zapłaty Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jest zobowiązany do wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Zobowiązania Spółdzielni na dzień 30 września 2014 r. wynoszą 673400 zł w tym odsetki 38200 zł.

Powyższa decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego oznacza również, że to Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do złożenia zbiorczej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jej zbierania od zamieszkujących w zasobach spółdzielni oraz przekazywania na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W zaistniałej sytuacji, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jest również zmuszony dokonać zwrotu opłat wniesionych przez tych mieszkańców Spółdzielni, którzy na podstawie błędnych informacji Zarządu Spółdzielni przekazali ją na rachunek Związku. Takie postępowanie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej, która nakazuje zwrot nienależnych opłat na rachunek lub do ręki wpłacającego bez możliwości ich przeksięgowania. O terminie odbioru tych opłat mieszkańcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


Harmonogram - Gmina Lubarów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


Harmonogram - Miasto Lubartów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


Poprawiony (piątek, 12 września 2014 00:24)

 

Poprawiony (sobota, 06 września 2014 00:42)

 

Osiedla Wierzbowa  i  Osiedla Łąkowa – Kościuszki

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie informuje Państwa o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych i frakcji suchej w miesiącu wrześniu z dnia 05.09.2014 r. na 02.09.2014 r. na osiedlach:

Osiedle Wierzbowa:

ulice: Akacjowa, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Dębowa, Findera, Fornalskiej, H. Sawickiej, Jesionowa, Kasztanowa, Krasickiego, Nadrzeczna, Osikowa, P. Firleja, Parkowa, Sławińskiego, Słowackiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa.

 

Osiedle Łąkowa – Kościuszki

ulice: 11- go Listopada, 1- go Maja, Ametystowa, Armii Krajowej, Bursztynowa, Chabrowa, Cicha, Czeremchowa, Farna, Hutnicza, Jana Pawła II , Jaśminowa, Kalinowa, Kościuszki, Kręta, Krzywe Koło, Ks. Popiełuszki, Ks. Szulca, L.S. Licińskiego, Lawendowa, Łąkowa, Magnoliowa, Makowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olchowa, Orlicz – Dreszera, Partyzancka, Piaskowa, Polna, Pradnik, Rubinowa, Rumiankowa, Rynek II, Szafirowa, Szkolna, Turkusowa, Waryńskiego, Wschodnia, Zielna, Zielona.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

21- 100 Lubartów, ul. Lubelska 68, tel. (081) 8543615

Poprawiony (piątek, 22 sierpnia 2014 10:26)

 

W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej 5 sierpnia zorganizowano spotkanie mieszkańców okolicznych miejscowości z władzami Gminy Lubartów.  Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była lokalizacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów terenach przyległych do istniejącego już wysypiska w Rokitnie. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka, Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniew Woźniak, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marian Olesiejuk oraz pracownik biura ZKGZL  Krzysztof Grzegorczyk.

Przypomnijmy, że obecnie trwa ocena oddziaływania na środowisko inwestycji „budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla nowej lokalizacji w Wólce Rokickiej”.  Wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj wybuduj jest planowane jesienią 2014 r. Następnie rozpoczną się prace projektowych, zaś prace budowlane powinny się rozpocząć w II kwartale 2015 r.

Pomimo tych zaawansowanych planów, część okolicznych mieszkańców wciąż nie kryje obaw związanych z budową ZZO, twierdząc, że będzie to spalarnia, czy też składowane będą tam odpady szpitalne - niebezpieczne. Choć nazwy w dokumentacji są zbliżone, mogą budzić niepokój, to nie są tożsame z faktami, które postaramy się przytoczyć poniżej, kończąc spekulacje.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Rokitnie będzie obejmować:
- Budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali. (Nigdy nie była i nie będzie planowana budowa spalarni, w której opałem są śmieci, tworzące toksyczny opad )
- Budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, ( zanieczyszczone powietrze z przedsionka oraz z wentylacji komór oczyszczane będzie w biofiltrze) .
- Budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych (z gospodarstw domowych)
- Budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych: (Nie będę tu składowane odpady poszpitalne, czy też radioaktywne). Jako odpady niebezpieczne należy tu rozumieć np.: elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. W pozwoleniu zintegrowanym dla składowiska odpadów ustalono konkretne warunki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i obojętne, a także z odpadami przewidzianymi do odzysku w sposób bezpieczny dla środowiska. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
- Budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Wobec powyższych wyjaśnień, mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mają czego obawiać się jeżeli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadami, który będzie wybudowany w sąsiedztwie wysypiska w Rokitnie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody podziemnej. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, jej skalę, przyjęte najnowsze technologie wraz z działaniami mającymi na celu maksymalne ukierunkowanie na ochronę środowiska i minimalizację możliwości negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska stwierdzono w decyzji środowiskowej, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.

Wszystkie niżej wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak odpady odpady przywożone do sortowni mogą być źródłem odorów z powodu procesu rozkładu zapoczątkowanego w kubłach na śmieci. Aby ograniczyć uciążliwość zapachową na tym etapie przetwarzania odpadów należy w miarę możliwości ograniczyć czas przechowywania odpadów przed procesem sortowania.  Po wysortowaniu odpadów biodegradowalnych podlegają one procesowi fermentacji beztlenowej. Proces ten jest zhermetyzowany – powstający biogaz jest ujmowany i następnie spalany. Taki sposób postępowania gwarantuje likwidacje uciążliwości zapachowej na tym etapie. W trakcie trwania całego procesu fermentacji oraz w trakcie załadowywania i wyładowywania komór fermentacyjnych okresowo emitowane są zanieczyszczone gazy (w tym substancjami zapachowymi) – w tej fazie procesu zachodzi fermentacja tlenowa. Zanieczyszczone powietrze kierowane są na biofiltr, który skutecznie oczyszcza je z zanieczyszczeń , w tym z substancji odorotwórczych.

Kolejnym etapem, jest proces kompostowania w pryzmach, gdzie będzie zachodzić fermentacja tlenowa będzie miał zmniejszoną uciążliwość zapachową przez proces fermentacji beztlenowej , któremu odpady zostały poddane uprzednio. Ograniczenie oddziaływania zapachowego w razie konieczności realizowane będzie poprzez stosowanie kurtyn deodoryzujacych.

Eksploatacja Zakładu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w związku z gospodarowaniem odpadami. Sama inwestycja wpłynie korzystnie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w skali regionalnej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w polepszeniu stanu środowiska – przedłużenie czasu eksploatacji istniejących składowisk poprzez ograniczenie ilości odpadów, a tym samym ograniczenie konieczności przeznaczania nowych miejsc do składowania odpadów oraz powstawania „dzikich” – nielegalnych wysypisk. Co za tym idzie ograniczenia emisji odpadów do środowiska. Celem projektu związanym z budowa ZZO jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%. Wpłynie to również na zmniejszenie odorów na samym  wysypisku

Podsumowanie:

Na terenie ZZO w Wólce Rolickiej (Rokitno):
- NIE BĘDZIE SPALARNI ODPADÓW
- NIE BĘDĄ SKŁADOWANE ODPADY TOKSYCZNE i RADIOAKTYWNE
- NIE BĘDĄ PRZETWARZANE ODPADY NIEBEZPIECZNE
- NIE BĘDZIE SKŁADOWANY AZBEST

Ponadto w zakładzie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób  z okolicznych miejscowości.

 

Prezentacja do pobrania >>>>

 

Przypominamy o trwającej aktualnie akcji zbiórki odpadów:
- wielkogabarytowych: meble, dywany itp…
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: lodówki, telewizory, elektronarzędzia, pralki  itp…
- zużytych opon,


Przypominamy,  że wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny. Sprzęt częściowo zdemontowany (np. brak agregatu w lodówce) nie będzie odbierany.

Informujmy, że w ramach zbiórki nie będą odbierane: odpady budowlane (zlewy, wanny, armatura, okna, rynny, rury PCV), części samochodowe (zderzaki, drzwi , szyby)!
Odpady powinny zostać wystawione do godziny: 7:30

Operatorem zbiorki jest firma:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6
Dział usług komunalnych
tel. (81)8552979
tel./fax (81)8541503

Poprawiony (wtorek, 12 sierpnia 2014 09:55)

 

Informujemy, że odpady komunalne nie odebrane z  terenu Gminy Niedźwiada zostaną odebrane w dniu 8 sierpnia br.

Za opóźnienia i niedogodności bardzo przepraszamy.