!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH:

25.09.2021 r., 29.09.2021 r., 06.10.2021r. ,13.10.2021 r.

PSZOK W BRZOSTÓWCE BĘDZIE NIECZYNNY

 

PRZYPOMNAMY, ŻE W CELU ODDANIA ODPADÓW MIESZKAŃCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PSZOKÓW W:

  • LUSZAWIE, GMINA OSTRÓWEK, PLAC SKR
  • NOWODWORZE, GMINA LUBARTÓW, OBOK SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
w okresie od 01.01.2022 r.  do 30.06.2024 r.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888), informuje, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne do dnia
22 listopada 2021 roku  może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie
o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę(innego niż Związek), z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie ww. oświadczenia jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa zawarta przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Związku ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów
lub pod nr telefonu: 81 854 36 15.

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza placówki oświatowe, znajdujące się na terenie gmin członkowskich ZKGZL, do udziału w akcji  „Sprzątanie świata- Polska”.

Tegoroczna, 28. Akcja odbywa się pod hasłem MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ

 

 

 

 

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

W ramach akcji zapewniamy worki oraz rękawice jednorazowe, które po uprzednim zgłoszeniu można pobrać z Biura ZKGZL w Lubartowie, ul. Rynek II 6, od 13 do 20 września 2021r., w godzinach 7.30-15.30.

Zgłoszenia udziału w akcji przyjmowane są: telefonicznie, nr tel. 81 854 36 15, wew. 24, do dnia 17.09.2021 r.

Zbiórka odpadów powinna zostać przeprowadzona w dniach
15 – 24 września 2021 r.

Po przeprowadzonej akcji odpady należy złożyć w jednym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu śmieciarki oraz poinformować o tym fakcie Biuro Związku. Odpady będą odbierane po zakończeniu akcji.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie 01.01.2022 - 30.06.2024.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał 2021 roku.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie 01.01.2022 - 30.06.2024.

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał 2021 roku.

 

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Zainteresowani oddaniem wskazanych odpadów rolniczych, takich jak

folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag

powinni złożyć Oświadczenie zawierające informacje o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.

OŚWIADCZENIE (kliknij, aby pobrać)

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Do Oświadczenia należy dołączyć formularz dotyczący korzystania z  pomocy de minimis w rolnictwie
(kliknij, aby pobrać)

Miejsce składania oświadczeń: Urzędy Gmin Członkowskich Związku właściwe dla miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego, Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów.

Termin składania oświadczeń: od 18 do 31 sierpnia 2021 r.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Związek. Dofinansowanie do 1 tony odpadów może wynieść do 500 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji. W ramach programu planowane jest zorganizowanie zbiórki odpadów rolniczych pochodzących wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku.

Wszelkie informacje oraz zasady naboru wniosków znajdą Państwo w Regulaminie udziału
w projekcie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

(kliknij, aby pobrać)

 

* Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,
z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Zainteresowani oddaniem wskazanych odpadów rolniczych, takich jak

folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag

powinni złożyć Oświadczenie zawierające informacje o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.

OŚWIADCZENIE (kliknij, aby pobrać):

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Do Oświadczenia należy dołączyć formularz dotyczący korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie
(kliknij, aby pobrać):

Miejsce składania oświadczeń: Urzędy Gmin Członkowskich Związku właściwe dla miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego, Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów.

Termin składania oświadczeń: od 18 do 31 sierpnia 2021 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Związek. Dofinansowanie do 1 tony odpadów może wynieść do 500 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji. W ramach programu planowane jest zorganizowanie zbiórki odpadów rolniczych pochodzących wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku.

Wszelkie informacje oraz zasady naboru wniosków znajdą Państwo w Regulaminie udziału
w projekcie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

(kliknij, aby pobrać):

* Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,
z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

 

Informujemy, że w dniu 22 maja 2021 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Brzostówce będzie nieczynny.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że  do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady można dostarczyć w następujących godzinach:

  • PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 1000 – 1800 od wtorku do soboty
  • PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600
  • PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

Szanowni Państwo,

informujemy, że  do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady można dostarczyć w następujących godzinach:

· PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 1000 – 1800 od wtorku do soboty

· PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

· PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

 

Święto „Dzień Ziemi” obchodzone jest na całym świecie w dniu 22 kwietnia. W każdym roku świętujemy z innym hasłem przewodnim,  tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Coraz popularniejszą ideą promującą ekologiczne zachowania jest idea ZERO WASTE.

Życie według tej idei sprowadza się do stosowania  zasady 5R:

  • odmawiaj (refuse),
  • ograniczaj (reduce),
  • wykorzystaj ponownie (reuse),
  • recyklinguj (recycle),
  • kompostuj (rot).

Odmawiaj korzystania z  wszelkich produktów wyprodukowanych ze szkodą dla środowiska, generujących niepotrzebne odpady np. ulotek reklamowych, jednorazowych plastikowych opakowań, idź na zakupy z własną torbą.  Pamiętaj, tylko 9% plastiku podlega ponownemu wykorzystaniu. Plastik rozkłada się 400 lat!

Ograniczaj generowanie odpadów; ograniczaj konsumpcję niepotrzebnych produktów, rzeczy nadmiernie opakowanych i jednorazowych, które szybko stają się śmieciami. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi naturalnymi produktami – czasami wystarczy woda, soda i sok
z cytryny. Pij wodę z kranu, w cenie jednej półlitrowej butelki wody masz około 360 litrów kranówki.

Wykorzystaj rzeczy, które już masz. Zastanów się, czy nie możesz wykorzystać rzeczy zbędnych do innych funkcji. Wykorzystaj szklane butelki, słoiki jako wazon, oddaj stare ubrania potrzebującym.

Segreguj Odpady

Kompostuj i kupuj takiej produkty, które mogą wrócić do środowiska w przyjaznej formie. Starannie planuj zakupy, naucz się gotować z resztek, kupuj produkty od lokalnych dostawców.

Stosując zasady ZERO WASTE chronisz zdrowie i życie swoje i innych przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń, zapobiegasz marnotrawstwu, PZRYWRACASZ NASZĄ ZIEMIĘ.

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uprzejmie przypomina o terminowym dokonywaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze względu na stan epidemii prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które właściciele nieruchomości otrzymują po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów. Numer konta widoczny jest również na wymiarze opłaty za dany rok.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami można dokonać również w kasie Biura Związku.

Kasa czynna jest w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30-14.00.

Niedokonanie opłaty w terminie może narazić Państwa na  dodatkowe ustawowe koszty związane z wysyłką upomnienia oraz dalszą egzekucją należności prowadzoną przez komornika skarbowego.

 

Informacja na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Więcej…