Kliknij w obrazek aby przejść do wybranego tematu

Strona główna

Informujemy, że termin naboru wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zostaje przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Ze względu na limit ilości odpadów, które zostaną odebrane w ramach projektu, o bezpłatnym usunięciu zgłoszonych odpadów zadecyduje data wpływu wniosku do Biura Związku.

Do wykorzystania pozostał limit 70 MG odpadów rolniczych.

 

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczyna nabór wniosków w projekcie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Projekt dofinansowany jest z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty  odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zainteresowani oddanie, wskazanych odpadów rolniczych,  powinni złożyć wniosek zawierający informację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ZKGZL oraz na stronach gmin członkowskich Związku.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Miejsce składania wniosku: Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,

ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów.

Termin składania wniosków: od dnia 15 do 30 czerwca 2020 r.

W ramach programu odbierane będą odpady rolnicze pochodzące wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku. W celu weryfikacji, osoby składające wniosek, muszą przedłożyć kopię nakazu płatniczego podatku rolnego.

Po rozpatrzeniu wniosku prowadzący gospodarstwo rolne zostanie poinformowany o ilości odpadów, które będzie mógł przekazać w ramach projektu, oraz o terminie, w którym powinien dostarczyć odpady do wskazanego przez ZKGZL miejsca.

Zasady odbioru odpadów rolniczych:

  • Odpady należy dostarczyć w umówionym terminie do miejsca wskazanego przez ZKGZL.
  • Odpady powinny być posegregowane według kategorii, oczyszczone z zanieczyszczeń.
  • Uwaga! Odpady nieposegregowane, zawierające zanieczyszczenia nie zostaną przyjęte.

 

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Składający wniosek musi dołączyć formularz dotyczący korzystania z  pomocy de minimis w rolnictwie


Pliki do pobrania:


 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Pliki do pobrania:

 

Dziś, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień  Ziemi, znany także jako Światowy Dzień Ziemi. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie ochrony środowiska i promowanie wszelkich postaw proekologicznych w społeczeństwie.
To największe święto ekologiczne obchodzone jest od 1970 r., w Polsce obchody Dnia Ziemi zainaugurowano dwadzieścia lat później.

Dzień Ziemi ma uświadamiać nam wszystkim jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Tego dnia organizowane są specjalne akcje, wykłady, zbiórki tak zwanych elektrośmieci i wiele innych. Motywem przewodnim tegorocznej, 50-tej edycji tego święta,
a zarazem hasłem obchodów, jest "Działanie na rzecz ochrony klimatu". Działania, do których nawołuje hasło mają polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska.

W tym roku obchodom Święta Ziemi towarzyszyć wyjątkowa sytuacja spowodowana wybuchem epidemii koronawirusa, a w Polsce dodatkowo od kilku dni płomienie trawią Biebrzański Park Narodowy. Pamiętajmy, aby nie tylko w tak ważnym święcie zwracać uwagę na problem dotyczący zanieczyszczenia naszej planety, ale także poprzez tak proste
i codzienne czynności  jak właściwa segregacja odpadów, recykling, a nawet świadome
i przemyślane zakupy.

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 16 kwietnia 2020 roku  można dostarczyć odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowodworze, Luszawie i Brzostówce.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie PSZOK wprowadzono następujące ograniczenia i zasady:

-    na placu magazynowym PSZOK-u w tym samym czasie  może znajdować się tylko jeden pojazd,

-    osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u obowiązkowo ma posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe,

-    przed wypełnieniem dokumentów należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym udostępnionym przez prowadzącego PSZOK

-    przerwa w przyjmowaniu odpadów obowiązuje w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję)

Jeżeli pracownik zauważy łamanie zasad ogólnie obowiązujących przy zagrożeniu epidemicznym ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.

Godziny pracy PSZOK-ów:

  • PSZOK w Nowodworze czynny jest w godz. 1000 – 1800 od wtorku do soboty
  • PSZOK w Brzostówce czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600
  • PSZOK w Luszawie czynny w środy w godzinach od 1000 do 1800 i w soboty godzinach od 1000 do 1600

Przerwa w przyjmowaniu odpadów w godzinach 1300 – 1400 (czas na dezynfekcję) obowiązuje na terenie wszystkich PSZOK-ów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Biuro Związku będzie czynne do godz. 12.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Biuro Związku będzie czynne do godz. 12.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że na chwilę obecną odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem. Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku oraz w lokalnej prasie.

Jednocześnie przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które widnieją na corocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej Państwu wraz z harmonogramem. Nieuiszczanie opłaty w terminie może narazić Państwa na  dodatkowe koszty związane z otrzymaniem upomnienia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH WSTRZYMANIEM LUB ZNACZNYM OGRANICZENIEM ZAKRESU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli zatem znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Jedynie złożenie stosownej deklaracji będzie podstawą do nienaliczania opłaty lub jej zmniejszenia. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez Związek.

Związek nie ma niestety możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Ze względów bezpieczeństwa obsługa bezpośrednia mieszkańców została w Biurze Związku wstrzymana do odwołania. Deklaracje jednak można przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne informacje uzyskać można w Biurze Związku telefonicznie (tel. 81 854 36 15 lub 81 854 21 72) lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.