Strona główna

Informujemy, że ze względu na awarię samochodu śmieciarki firmy ATK Recykling  odbiór odpadów z terenu Gminy Niedźwiada uległ opóźnieniu.

Na podstawie informacji przekazanych przez ATK Recykling  informujemy, że odbiór odpadów odbędzie się 6 grudnia (sobota) na terenie:  Brzeźnicy Leśnej, Brzeźnicy Książęcej, Brzeźnicy Książęcej Kolonii, Tarła, Tarła Kolonii, Pałecznicy, Pałecznicy Kolonii, Górki Lubartowskiej.

W przypadku braku odbioru prosimy o kontakt na nr. tel. 81 854 36 15.

 

Informujemy, że ze względu na awarię samochodu śmieciarki firmy ATK Recykling  odbiór odpadów z miejscowości:  Kolechowice, Kolechowice Kolonia, Kolechowice Folwark, Jamy, Kaznów Kolonia, Kaznów odbędzie się w dniu 4 grudnia (czwartek) 2014.

 

Za opóźnienia serdecznie przepraszamy.

 

W dniach 1 i 11 listopada 2014 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie nieczynny.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej wzbogacił się 16 października o fabrycznie nowy samochód Renault Master Furgon Pack Clim. To już czwarty pojazd zakupiony ze środków szwajcarskich w ramach Projektu pn. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Do tej pory zakupiono dwa samochody do zbierania odpadów komunalnych tzw. śmieciarki oraz samochód do transportu kontenerów.

Nowy samochód przystosowany jest do zbiórki odpadów niebezpiecznych. W jego wyposażeniu znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w tym min. na baterie i akumulatory, termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna i metali, przeterminowane lub przepracowane oleje. Dodatkowo w ładowni zabezpieczona jest przestrzeń do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. We wnętrzu pojazdu zamontowano specjalistyczną windę ułatwiającą zarówno załadunek, jak i rozładunek materiałów niebezpiecznych. Tak wyposażony samochód pozwoli na zorganizowanie regularnych zbiórek odpadów niebezpiecznych w miejscowościach leżących na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

Dużym sukcesem zakończyła się zorganizowana po raz kolejny przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej akcja „Sadzonki za odpady”. Tegoroczne zbiórki odbyły się w trzech miejscowościach: Niedźwiadzie, Ostrowie Lubelskim oraz w Kolonii Skrobów. Każdy, kto przyniósł zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymał sadzonkę krzewu ozdobnego. Na najmłodszych czekały baloniki.

Największym zainteresowaniem cieszyła się akcja w Kolonii Skrobów, która odbyła się 13 września. Pracownicy Związku mieli do rozdania 200 sadzonek krzewów ozdobnych. To już kolejna taka akcja na terenie działania ZKGZL, jednak w tym przypadku duże zainteresowanie mieszkańców przeszło najśmielsze oczekiwania. Błyskawicznie rozchodziły się krzewy lawendy, tuje, bukszpany. Najczęściej mieszkańcy oddawali w zamian stare telewizory, komputery i odkurzacze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zapełnił dwa kontenery.

Podczas tegorocznych akcji zebrano 3,64 tony elektrośmieci!

Dlaczego właściwa utylizacja elektrośmieci jest taka ważna?

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Wśród nich są: rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, PCB (związki chemiczne), R-12 (freon) oraz azbest. Powodują one zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Akcja „Sadzonki za odpady” współfinansowana była przez Szwajcarię w ramach Projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.


 

Plik pdf pisma do pobrania >>>>

 

W ubiegłym tygodniu Samorządowe  Kolegium Odwoławcze w Lublinie utrzymało w mocy decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Jest to decyzja ostateczna w postępowaniu administracyjnym, która nakłada na Spółdzielnię obowiązek niezwłocznego uiszczenia tej opłaty. W przypadku braku zapłaty Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jest zobowiązany do wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Zobowiązania Spółdzielni na dzień 30 września 2014 r. wynoszą 673400 zł w tym odsetki 38200 zł.

Powyższa decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego oznacza również, że to Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do złożenia zbiorczej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jej zbierania od zamieszkujących w zasobach spółdzielni oraz przekazywania na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W zaistniałej sytuacji, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej jest również zmuszony dokonać zwrotu opłat wniesionych przez tych mieszkańców Spółdzielni, którzy na podstawie błędnych informacji Zarządu Spółdzielni przekazali ją na rachunek Związku. Takie postępowanie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej, która nakazuje zwrot nienależnych opłat na rachunek lub do ręki wpłacającego bez możliwości ich przeksięgowania. O terminie odbioru tych opłat mieszkańcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


Harmonogram - Gmina Lubarów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


Harmonogram - Miasto Lubartów

Plik pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)


 

 

W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej 5 sierpnia zorganizowano spotkanie mieszkańców okolicznych miejscowości z władzami Gminy Lubartów.  Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była lokalizacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów terenach przyległych do istniejącego już wysypiska w Rokitnie. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka, Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniew Woźniak, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marian Olesiejuk oraz pracownik biura ZKGZL  Krzysztof Grzegorczyk.

Przypomnijmy, że obecnie trwa ocena oddziaływania na środowisko inwestycji „budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla nowej lokalizacji w Wólce Rokickiej”.  Wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj wybuduj jest planowane jesienią 2014 r. Następnie rozpoczną się prace projektowych, zaś prace budowlane powinny się rozpocząć w II kwartale 2015 r.

Pomimo tych zaawansowanych planów, część okolicznych mieszkańców wciąż nie kryje obaw związanych z budową ZZO, twierdząc, że będzie to spalarnia, czy też składowane będą tam odpady szpitalne - niebezpieczne. Choć nazwy w dokumentacji są zbliżone, mogą budzić niepokój, to nie są tożsame z faktami, które postaramy się przytoczyć poniżej, kończąc spekulacje.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Rokitnie będzie obejmować:
- Budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali. (Nigdy nie była i nie będzie planowana budowa spalarni, w której opałem są śmieci, tworzące toksyczny opad )
- Budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, ( zanieczyszczone powietrze z przedsionka oraz z wentylacji komór oczyszczane będzie w biofiltrze) .
- Budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych (z gospodarstw domowych)
- Budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych: (Nie będę tu składowane odpady poszpitalne, czy też radioaktywne). Jako odpady niebezpieczne należy tu rozumieć np.: elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. W pozwoleniu zintegrowanym dla składowiska odpadów ustalono konkretne warunki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i obojętne, a także z odpadami przewidzianymi do odzysku w sposób bezpieczny dla środowiska. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
- Budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Wobec powyższych wyjaśnień, mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mają czego obawiać się jeżeli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadami, który będzie wybudowany w sąsiedztwie wysypiska w Rokitnie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody podziemnej. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, jej skalę, przyjęte najnowsze technologie wraz z działaniami mającymi na celu maksymalne ukierunkowanie na ochronę środowiska i minimalizację możliwości negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska stwierdzono w decyzji środowiskowej, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.

Wszystkie niżej wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak odpady odpady przywożone do sortowni mogą być źródłem odorów z powodu procesu rozkładu zapoczątkowanego w kubłach na śmieci. Aby ograniczyć uciążliwość zapachową na tym etapie przetwarzania odpadów należy w miarę możliwości ograniczyć czas przechowywania odpadów przed procesem sortowania.  Po wysortowaniu odpadów biodegradowalnych podlegają one procesowi fermentacji beztlenowej. Proces ten jest zhermetyzowany – powstający biogaz jest ujmowany i następnie spalany. Taki sposób postępowania gwarantuje likwidacje uciążliwości zapachowej na tym etapie. W trakcie trwania całego procesu fermentacji oraz w trakcie załadowywania i wyładowywania komór fermentacyjnych okresowo emitowane są zanieczyszczone gazy (w tym substancjami zapachowymi) – w tej fazie procesu zachodzi fermentacja tlenowa. Zanieczyszczone powietrze kierowane są na biofiltr, który skutecznie oczyszcza je z zanieczyszczeń , w tym z substancji odorotwórczych.

Kolejnym etapem, jest proces kompostowania w pryzmach, gdzie będzie zachodzić fermentacja tlenowa będzie miał zmniejszoną uciążliwość zapachową przez proces fermentacji beztlenowej , któremu odpady zostały poddane uprzednio. Ograniczenie oddziaływania zapachowego w razie konieczności realizowane będzie poprzez stosowanie kurtyn deodoryzujacych.

Eksploatacja Zakładu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w związku z gospodarowaniem odpadami. Sama inwestycja wpłynie korzystnie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w skali regionalnej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w polepszeniu stanu środowiska – przedłużenie czasu eksploatacji istniejących składowisk poprzez ograniczenie ilości odpadów, a tym samym ograniczenie konieczności przeznaczania nowych miejsc do składowania odpadów oraz powstawania „dzikich” – nielegalnych wysypisk. Co za tym idzie ograniczenia emisji odpadów do środowiska. Celem projektu związanym z budowa ZZO jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%. Wpłynie to również na zmniejszenie odorów na samym  wysypisku

Podsumowanie:

Na terenie ZZO w Wólce Rolickiej (Rokitno):
- NIE BĘDZIE SPALARNI ODPADÓW
- NIE BĘDĄ SKŁADOWANE ODPADY TOKSYCZNE i RADIOAKTYWNE
- NIE BĘDĄ PRZETWARZANE ODPADY NIEBEZPIECZNE
- NIE BĘDZIE SKŁADOWANY AZBEST

Ponadto w zakładzie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób  z okolicznych miejscowości.

 

Prezentacja do pobrania >>>>