Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

Szanowni Państwo

W związku  wysokimi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, znacznie przekraczającymi wpływy z wnoszonych przez mieszkańców opłat, 18 marca 2015r. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwałą  Nr IV/12/201518 wprowadziło nowe stawki opłat dla właścicieli nieruchomości w sektorze VI ( zabudowa jednorodzinna - miasto Lubartów) w wysokości odpowiednio:

11 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6   lub więcej  osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-  12 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje nie więcej  niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-   20 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem  nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej  osób i jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

22 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać w terminie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Uwaga:

O dacie wejścia w życie uchwały oraz aktualnej wysokości opłat zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego z września ubiegłego roku. Przyznało ono wtedy rację burmistrzowi miasta i Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie pobierania opłat za śmieci z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.
Wyrok WSA zapadł 6 marca i są to pierwsze rozstrzygnięcia w sprawie gospodarki odpadami na terenie SM Lubartów. Następne zapadną w kolejnych dniach (każde rozstrzygnięcie dotyczy poszczególnych bloków). Sąd utrzymał w mocy decyzję SKO, o której Lubartowiak pisał w październiku ub. roku. Spółdzielnia odwołała się od niej do WSA. Wyrok nie jest prawomocny.
Rozstrzygnięcie SKO w Lublinie polegało na utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Lubartów określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Decyzja ta oznaczała, że to Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do złożenia zbiorczej deklaracji o wysokości opłat za śmieci. Powinien zająć się jej pobraniem od mieszkańców oraz przekazaniem opłat na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi  Lubartowskiej.
Przypomnijmy, że zobowiązania SM w Lubartowie z tytułu nieuiszczonych opłat za wywóz śmieci na dzień 30 września 2014 r. wynosiły około 673400 zł, w tym karne odsetki około 38200 zł. Zgodnie z decyzją SKO w Lublinie, Zarząd SM został zobowiązany do wniesienia tych opłat.
– Nigdy nie mieliśmy wątpliwości co do wyniku rozstrzygnięcia tej sprawy – mówi Radosław Szumiec, Przewodniczący Zarządu Związku. – Wiedzieliśmy, że spółdzielnia jest zobowiązana do złożenia deklaracji zbiorczych oraz do uiszczania opłat.
Prezes spółdzielni Jacek Tomasiak zapowiedział na łamach lokalnego tygodnika "Wspólnota", że odwoła się od wyroku WSA.
– Naszym zdaniem postępowanie zarządu spółdzielni powodowało chaos i prowadziło do powstania dodatkowych kosztów, w tym odsetek i kosztów postępowania procesowego. Odwoływanie się, czyli skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie kolejnym narażeniem spółdzielców na koszty – dodaje Radosław Szumiec.
(J.A.)

Źródło: Lubartowiak

 

Uwaga!

W związku ze zwrotami nienależnych wpłat dokonanych przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informujemy, że aby otrzymać zwrot wpłaty należy:

- Wypełnić wniosek o zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyboru wniosek o zwrot w kasie lub na konto osobiste). Wniosek wypełnia osoba, która widnieje na dowodzie dokonanych wpłat.

- przedstawić do wglądu dowody dokonanych wpłat

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

- SM wniosek o zwrot na konto (.pdf) (.docx)

- SM wniosek o zwrot w kasie Związku (.pdf) (.docx)

 

W ostatnich dniach mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie otrzymali informację dotyczącą podniesienia wysokości opłat czynszowych w związku z doliczeniem z dniem 1 marca 2015 opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie w przesłanej informacji Zarząd Spółdzielni określił dla każdego lokalu wysokość zaległości z tytułu opłat za śmieci za okres od lipca 2013 do lutego 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa uiściła część zaległych opłat na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z tym pragniemy wyjaśnić, że uiszczenie przez Spółdzielnię zaległości z tytułu opłaty za śmieci stanowi wykonanie jej ustawowego obowiązku. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy podkreślić, że to nie Związek Komunalny lecz ustawa wskazuje Spółdzielnię jako odpowiedzialną za złożenie deklaracji i wpłacenie opłat z tytułu wywozu nieczystości z terenu Spółdzielni.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej stał zawsze na stanowisku, że obowiązek składania deklaracji i wnoszenia opłat do Związku nie ciąży na mieszkańcach Spółdzielni. Właściciele mieszkań nie mają bezpośrednio zaległości wobec Związku.

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd przez Zarząd Spółdzielni i wpłaciły opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Związku Komunalnego mogą ubiegać się o ich zwrot. Wniesione opłaty są traktowane jako świadczenie nienależne i mogą być zwrócone jedynie osobie, która je uiściła, na jej indywidualny wniosek. Zarząd Związku przygotował formularze wniosku o zwrot nienależnie wniesionych opłat, które są dostępne w siedzibie Związku.

Opłaty te będą zwracane przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej bez oprocentowania. Informacje podawane przez Zarząd Spółdzielni, że osoby, które dokonały nienależnych wpłat na rachunek Związku, mogą żądać ich zwrotu wraz z odsetkami, są nieprawdziwe i niezgodne z prawem. Zwroty te będą dokonywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, który nie przewiduje w takim przypadku zapłaty odsetek od Związku.

Osoby, które czują się poszkodowane, mogą dochodzić swoich roszczeń od podmiotu, który wprowadził je w błąd, a więc od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, wnosząc przeciwko Zarządowi Spółdzielni powództwo cywilne.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie podawanych przez Telewizję Kanał S nieprawdziwych informacji odnośnie gospodarki odpadami.

W audycji wyemitowanej  przez Telewizję Kanał S w dniu 6 lutego 2015 r. została podana nieprawdziwa informacja, jakoby mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie dopłacali do wywozu śmieci osób zamieszkałych w domkach jednorodzinnych. W związku z tym pragniemy wyjaśnić, jaki jest stan faktyczny w przedmiotowej sprawie:

Osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie finansują odbioru odpadów mieszkańców domków jednorodzinnych
w Lubartowie. Każdy sektor rozliczany jest odrębnie. Faktem jest, że opłata za gospodarowanie odpadami nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania systemu odbioru śmieci. Brakujące środki zostały sfinansowane ze środków Związku pochodzących z lat ubiegłych.  

Powszechnie wiadomo, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie od czasu funkcjonowania systemu, tj. od 1 lipca 2013 r.  nie wpłaciła żadnej kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Hipokryzją jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy Spółdzielni pokrywają koszty wywozu odpadów z domków jednorodzinnych. Jak mogą dofinansowywać wywóz odpadów  skoro należne od nich opłaty nie są wnoszone?

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo stanowi jednoznacznie, iż obowiązkiem Spółdzielni jest uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami. Art. 2 ust. 3. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brzmi w następujący sposób: jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.


Zgłaszane przez Prezesa Spółdzielni wnioski, by z opłat za gospodarowanie odpadami pokryć koszty administracyjne Spółdzielni związane z poborem opłat (2 zł od mieszkańca) są niezgodne z obowiązującym prawem. Ustawa nie przewiduje, aby podmiot zobowiązany do uiszczania opłat mógł pobierać z tego tytułu prowizję.

Podawana w Kanale S informacja, iż z kredytu finansowane są koszty wywozu odpadów jest nieprawdziwa. Kredyt 900.000 zł został zaciągnięty na realizację zadań  wynikających ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Kredyt w przyszłości zostanie spłacony z refundacji środków pochodzących z funduszy Szwajcarskich.

Twierdzenie, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej prowadzi windykację należności w stosunku do jednego podmiotu jest nieuprawnione. Należności egzekwowane są od wszystkich zalegających z opłatą. Sukcesywnie wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

 

W dniach 24 i 31 grudnia 2014 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie czynny od 7.00 do 13.00.

 

W dniu 24 grudnia 2014 r. odbiór odpadów z terenu Miasta Lubartów będzie się odbywał we wcześniejszych godzinach. Prosimy o wystawienie pojemników do godziny 7.00.

 

Informujemy, że ze względu na awarię samochodu śmieciarki firmy ATK Recykling  odbiór odpadów z terenu Gminy Niedźwiada uległ opóźnieniu.

Na podstawie informacji przekazanych przez ATK Recykling  informujemy, że odbiór odpadów odbędzie się 6 grudnia (sobota) na terenie:  Brzeźnicy Leśnej, Brzeźnicy Książęcej, Brzeźnicy Książęcej Kolonii, Tarła, Tarła Kolonii, Pałecznicy, Pałecznicy Kolonii, Górki Lubartowskiej.

W przypadku braku odbioru prosimy o kontakt na nr. tel. 81 854 36 15.

 

Informujemy, że ze względu na awarię samochodu śmieciarki firmy ATK Recykling  odbiór odpadów z miejscowości:  Kolechowice, Kolechowice Kolonia, Kolechowice Folwark, Jamy, Kaznów Kolonia, Kaznów odbędzie się w dniu 4 grudnia (czwartek) 2014.

 

Za opóźnienia serdecznie przepraszamy.

 

W dniach 1 i 11 listopada 2014 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie nieczynny.