Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna

W odpowiedzi na sygnały mieszkańców dotyczące dostarczenia przez firmę Tonsmeier Wschód Sp. Z o.o. zanieczyszczonych pojemników, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zlecił wymianę ich na czyste. W przypadku pominięcia przez wykonawcę Państwa posesji przy wymianie prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta firmy Toensmeier Wschód pod nr tel.:  81 886 55 02.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że w związku z podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów dla budownictwa jednorodzinnego na terenie Miasta Lubartów, wykonawca – firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, rozpoczyna akcję wyposażania nieruchomości w pojemniki do odbioru odpadów. Wymianie podlegają wszystkie pojemniki na odpady zmieszane. Firma dostarczy Państwu na posesję pojemnik, który od tej pory należy użytkować. Firma nie wyposaża nieruchomości w pojemniki na inne frakcje.
Po stary pojemnik zgłosi się do Państwa firma P.H.U. Eko  Trans lub Zakład Zagospodarowania Odpadów.


Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej nieruchomościom z zadeklarowaną ilością osób  4 i więcej przysługuje pojemnik 240 l zaś na nieruchomości, w których zadeklarowano od 1 do 3 osób przysługują pojemniki 120 l. Pojemniki są wykonane z tworzywa sztucznego i  wyposażone w kółka.
Prosimy o naklejenie na nowy pojemnik naklejki z kodem kreskowym, która została dostarczona wraz z wymiarem opłaty na 2015 rok lub przeklejenie naklejki ze starego pojemnika.


Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta firmy Tonsmeier Wschód, nr tel.:  81 886 55 02.

 

W dniu 11 czerwca 2015 r. pomiędzy  Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a firmą Instal Warszawa S.A. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów.  Zakład ma powstać za kwotę 48,8 mln zł. Umowę ze strony Związku podpisał  Przewodniczący Zarządu Związku Radosław Szumiec oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – Krzysztof Kopyść, zaś  ze strony wykonawcy – prezes zarządu firmy Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo.


- Bardzo się cieszymy, że obdarzacie nas państwo takim zaufaniem. Wasz projekt jest jednym z nielicznych, który z sukcesem przechodzi do realizacji – mówił prezes zarządu Instal Warszawa S.A. – Zgromadziliśmy ludzi, którzy mają największe doświadczenie w tego typu realizacjach.


- Cieszymy się, licząc że współpraca będzie się nam układała i za niecałe 580 dni będziemy mogli świętować – odpowiedział Radosław Szumiec.

 

- Dla naszej społeczności chwila jest ważna. Wyrażam ogromną radość naszego Związku i poszczególnych samorządów, że finalizujemy to przedsięwzięcie podpisaniem umowy i z nadzieją, że sfinalizujemy je w sposób najmniej problemowy – mówił burmistrz Janusz Bodziacki – Przewodniczący Zgromadzenia. – Inwestycja ta rodziła się przez prawie 11 lat. Dzisiejszy sukces jest wynikiem prac kilku kadencji samorządu oraz pracy Związku. Dzieło zostało dokończone, ku dobru mieszkańców.

Jestem przekonany, że zbudujemy jeden z najnowocześniejszych zakładów- podkreślił Przewodniczący Zgromadzenia. Poinformował on również, że w tym samym dniu podpisana została pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej  a Miastem Lublin umowa na współfinansowanie inwestycji w Wólce Rokickiej. Umowa opiewa na  20,49% wartości inwestycji – jest to 9,999,920 zł.

 

Działanie Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń jest realizowane z w ramach  projektu p.n. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Pliki pdf do pobrania >>>> (zalecamy używanie programu Adobe Reader)

Wszystkie harmonogramy dostępne są w menu "Harmonogramy" lub pod adresem >>>>

 

Od 1 maja 2015 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sektorze budynków jednorodzinnych w Lubartowie. Miesięczna stawka opłaty wynosi  obecnie 11 zł od osoby w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób oraz 12 zł od osoby w przypadku nieruchomości, którą zamieszkuje nie więcej niż 5 osób. Przy odpadach niesegregowanych stawki te wynoszą odpowiednio 20 i 22 zł od osoby.

Decyzja o zmianie stawek wynika faktu, że wnoszone dotychczas opłaty nie pokrywały rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami. Głównym czynnikiem kształtującym koszty funkcjonowania systemu są wydatki na odbiór odpadów przez regionalną instalację przetwarzania odpadów w Lublinie. Na wysokość opłat ma wpływ ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów w sektorze domów jednorodzinnych  znacznie przekracza założenia przyjęte przy ustalaniu opłaty w 2013 roku. Ponadto struktura odbieranych odpadów z punktu widzenia kosztów ich zagospodarowania jest stosunkowo niekorzystna. W masie odbieranych odpadów komunalnych znaczną część stanowią odpady zmieszane, popiół i odpady zielone. Są to odpady, których koszt zagospodarowania jest bardzo wysoki. Tylko w 2014 r. z sektora budynków jednorodzinnych odebrano 494 tony popiołu i 247 ton odpadów zielonych.

Podwyższenie opłat za gospodarowanie odpadami jest związane również z podniesieniem jakości świadczonych usług poprzez większą niż dotychczas częstotliwość odbioru frakcji suchej. Poprzednio frakcja sucha była odbierana raz na dwa miesiące, w okresie od maja do września będzie odbierana raz w miesiącu.

Należy podkreślić, że Związek podejmuje działania w kierunku ograniczenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z nich jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej w ramach projektu finansowanego przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy. Pomimo trudności finansowych wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie zrealizowana. W ostatnich dniach samorząd Miasta Lublin zdecydował, że będzie partycypował w kosztach tej  inwestycji, dokładając brakujące środki. Oznacza to, że najprawdopodobniej już w 2017 r. odpady z Lubartowa nie będą wożone do Lublina, lecz do pobliskiej Wólki Rokickiej, co będzie miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów transportu oraz kosztów przetwarzania strumienia odpadów.

Jednocześnie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy dotychczas nie zdecydowali się na segregację odpadów w każdej chwili mogą zmienić swoją decyzję. Właściwym trybem postępowania jest złożenie korekty deklaracji. Pozwoli to na obniżenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

W ostatnich dniach mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie otrzymali zawiadomienia o podwyżce opłat czynszowych związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Odnosząc się do tego faktu, Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że jest to decyzja podjęta tylko i wyłącznie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie. Z jej uzasadnieniem przedstawionym przez Spółdzielnię w/w zawiadomieniu nie można się zgodzić.

Informujemy, że Związek Komunalny utrzymał stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców budynków wielorodzinnych na niezmienionym poziomie. W przypadku segregacji odpadów stawka miesięczna wynosi 6 zł od osoby, gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż pięć osób. Stawka 5 zł od osoby obowiązuje w lokalach zamieszkałych przez więcej niż pięć osób. Przy odpadach niesegregowanych miesięczna stawka opłaty wynosi odpowiednio 10 i 9 zł od mieszkańca. Decyzja Związku o utrzymaniu stawek na niezmienionym poziomie była poprzedzona wnikliwą analizą, która wykazała, że pobierane opłaty od mieszkańców budynków wielorodzinnych nie pokrywają w całości kosztów wywozu odpadów w tym sektorze. Obniżenie stawki opłaty dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej spowodowałoby sytuację, w której odpady byłyby odbierane poniżej kosztów.

Ponadto obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami o koszty administracyjne Spółdzielni jest pozbawione podstawy prawnej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku jasno określa zamknięty katalog wydatków, które mogą być finansowane z pobieranej opłaty. Są to m.in. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów. W wydatkach tych nie mieszczą się koszty ponoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową na obsługę systemu.

Wprowadzenie w opłatach czynszowych mieszkańcom Spółdzielni dodatkowej pozycji nazwanej jako „opłata eksploatacyjna - gosp. odpadami” w wysokości 0,73 zł miesięcznie od mieszkańca, należy odczytywać jako kolejną podwyżkę czynszu. Podwyżki tej w żaden sposób nie uzasadnia ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Argumentem potwierdzającym tę tezę jest fakt, że inne spółdzielnie mieszkaniowe, czy wspólnoty funkcjonujące w Lubartowie, nie podwyższyły opłat czynszowych z tego tytułu.

Zanim Związek Komunalny przejął gospodarkę odpadami, wcześniej odbiorem odpadów z terenów Spółdzielni zajmowała się sama Spółdzielnia. Pomimo, że miała znacznie szerszy zakres obowiązków (odbiór odpadów, ich zagospodarowanie, pobór opłat za śmieci) nie obciążała mieszkańców Spółdzielni dodatkowymi opłatami. Obecnie, pomimo znacznego zmniejszenia zakresu obowiązków związanych z gospodarką odpadami, Zarząd Spółdzielni zdecydował się podwyższyć opłaty czynszowe. Jest to decyzja Zarządu Spółdzielni, na którą nie miał żadnego wpływu Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Należy zauważyć, że legalność działań Zarządu Spółdzielni w aspekcie nowego systemu gospodarowania odpadami pozostawia wiele wątpliwości. Świadczą o tym orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z marca bieżącego roku. W wydanych wyrokach Sąd Wojewódzki, rozstrzygając spór pomiędzy Związkiem a Spółdzielnią o opłaty za odpady komunalne, przyznał rację Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

W dniu 4 kwietnia 2015 r. (sobota) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie czynny  w godzinach 8.00-12.00.

 

Szanowni Państwo

W związku  wysokimi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, znacznie przekraczającymi wpływy z wnoszonych przez mieszkańców opłat, 18 marca 2015r. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwałą  Nr IV/12/201518 wprowadziło nowe stawki opłat dla właścicieli nieruchomości w sektorze VI ( zabudowa jednorodzinna - miasto Lubartów) w wysokości odpowiednio:

11 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6   lub więcej  osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-  12 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje nie więcej  niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-   20 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem  nieruchomości zamieszkuje 6 lub więcej  osób i jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

22 zł od mieszkańca gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 5 osób i jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać w terminie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Uwaga:

O dacie wejścia w życie uchwały oraz aktualnej wysokości opłat zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego z września ubiegłego roku. Przyznało ono wtedy rację burmistrzowi miasta i Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie pobierania opłat za śmieci z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.
Wyrok WSA zapadł 6 marca i są to pierwsze rozstrzygnięcia w sprawie gospodarki odpadami na terenie SM Lubartów. Następne zapadną w kolejnych dniach (każde rozstrzygnięcie dotyczy poszczególnych bloków). Sąd utrzymał w mocy decyzję SKO, o której Lubartowiak pisał w październiku ub. roku. Spółdzielnia odwołała się od niej do WSA. Wyrok nie jest prawomocny.
Rozstrzygnięcie SKO w Lublinie polegało na utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Lubartów określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Decyzja ta oznaczała, że to Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do złożenia zbiorczej deklaracji o wysokości opłat za śmieci. Powinien zająć się jej pobraniem od mieszkańców oraz przekazaniem opłat na rachunek Związku Komunalnego Gmin Ziemi  Lubartowskiej.
Przypomnijmy, że zobowiązania SM w Lubartowie z tytułu nieuiszczonych opłat za wywóz śmieci na dzień 30 września 2014 r. wynosiły około 673400 zł, w tym karne odsetki około 38200 zł. Zgodnie z decyzją SKO w Lublinie, Zarząd SM został zobowiązany do wniesienia tych opłat.
– Nigdy nie mieliśmy wątpliwości co do wyniku rozstrzygnięcia tej sprawy – mówi Radosław Szumiec, Przewodniczący Zarządu Związku. – Wiedzieliśmy, że spółdzielnia jest zobowiązana do złożenia deklaracji zbiorczych oraz do uiszczania opłat.
Prezes spółdzielni Jacek Tomasiak zapowiedział na łamach lokalnego tygodnika "Wspólnota", że odwoła się od wyroku WSA.
– Naszym zdaniem postępowanie zarządu spółdzielni powodowało chaos i prowadziło do powstania dodatkowych kosztów, w tym odsetek i kosztów postępowania procesowego. Odwoływanie się, czyli skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie kolejnym narażeniem spółdzielców na koszty – dodaje Radosław Szumiec.
(J.A.)

Źródło: Lubartowiak

 

Uwaga!

W związku ze zwrotami nienależnych wpłat dokonanych przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie informujemy, że aby otrzymać zwrot wpłaty należy:

- Wypełnić wniosek o zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wyboru wniosek o zwrot w kasie lub na konto osobiste). Wniosek wypełnia osoba, która widnieje na dowodzie dokonanych wpłat.

- przedstawić do wglądu dowody dokonanych wpłat

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

- SM wniosek o zwrot na konto (.pdf) (.docx)

- SM wniosek o zwrot w kasie Związku (.pdf) (.docx)