Strona główna

Firma ATK Recykling informuje, że odpady nie odebrane dn. 09.07.2013 r. z miejscowości: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kol., Berejów zostaną odebrane w dniu 10.07.2013 r.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz interpretacjami Ministerstwa Środowiska i Biura Legislacyjnego Sejmu na Spółdzielni Mieszkaniowej (a nie na mieszkańcach bloku) ciąży obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich mieszkańców bloku. W związku z tym opłaty od mieszkańców bloków należących do Spółdzielni, wnoszone przez nich indywidualnie, nie mogą być przyjmowane w kasie Związku. Opłaty wniesione indywidualnie przez mieszkańców bloków przelewem lub w kasach banków będą zwracane po potrąceniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez Związek.

Opłatę za odpady zobowiązana jest wnosić, jako właściciel całej nieruchomości (bloku), wyłącznie SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Dyrektor Biura Związku
(-)
Marian Olesiejuk

 

Szanowni Państwo

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami utworzony w wyniku zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na terenie gmin : Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Miasto Lubartów zarządza tym systemem Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Jesteśmy w trudnym okresie przejściowym, który zapewne w pierwszym okresie funkcjonowania przysporzy wszystkim mieszkańcom sporo niedogodności. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Będziemy wspólnie uczyć się żyć wg. nowych zasad gospodarowania odpadami. Mamy nadzieję, że tych niedogodności będzie niewiele a wkrótce zostaną całkowicie usunięte.

Więcej…

 

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami. Aktem prawnym, który dokonał „rewolucji” w tej dziedzinie jest znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Zgodnie z powyższą Ustawą, każda gmina zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnym na swoim terenie. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zdecydowały, że obowiązki tworzenia i nadzór nad nowym systemem gospodarki odpadami scedują na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z powyższym to właśnie Związek Komunalny jest organem, który w głównej mierze odpowiada za tworzenie i funkcjonowanie tego systemu na terenie gmin członkowskich.

Więcej…

 

Informujemy o opóźnieniach w odbiorze frakcji segregowanych (plastik i papier) na terenie Gminy Lubartów. Prosimy o pozostawienie worków w miejscach wystawienia.
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie informuje, że umowy na świadczenie usług odbioru odpadów można zawierać jedynie do końca kwietnia. Od maja zawieranie umów na odbiór odpadów nie będzie możliwe.

 

 

1. Uchwała  w sprawie: podziału Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów  komunalnych.

2. Uchwała w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.

Załącznik nr 1: wzór deklaracji.

4.Uchwała  w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Uchwała  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie ZKGZL  poddanych dyskusji na XL posiedzeniu Zarządu Związku.


1. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: podziału Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów  komunalnych.

2. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.

4. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

7. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL  w sprawie:  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Załącznik nr 1.  projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r. o godz. 17:00

w budynku Biblioteki w Rokitnie  odbędzie się spotkanie dotyczące zlokalizowania

Zakładu Zagospodarowania Odpadów

na terenie Składowiska Odpadów w Rokitnie

 

Podczas spotkania poruszymy kwestie:

- zastosowanych w instalacji technologii,

- wpływu zakładu na środowisko naturalne.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi obowiązku rozwiązywania umów na odbiór odpadów, informujemy, że osoby , które posiadają umowę  z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie nie mają obowiązku wypowiadania umów.

Zakład Zagospodarowania Odpadów wypowie zawarte z Państwem umowy, na zasadach  określonych w § 13 ust 1 umowy na odbiór odpadów.

Pismo w tej sprawie otrzymają Państwo w maju wraz z fakturą za odbiór odpadów.