Strona główna

W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej 5 sierpnia zorganizowano spotkanie mieszkańców okolicznych miejscowości z władzami Gminy Lubartów.  Wzięło w nim udział blisko 50 osób. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była lokalizacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów terenach przyległych do istniejącego już wysypiska w Rokitnie. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść, Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka, Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniew Woźniak, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marian Olesiejuk oraz pracownik biura ZKGZL  Krzysztof Grzegorczyk.

Przypomnijmy, że obecnie trwa ocena oddziaływania na środowisko inwestycji „budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla nowej lokalizacji w Wólce Rokickiej”.  Wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj wybuduj jest planowane jesienią 2014 r. Następnie rozpoczną się prace projektowych, zaś prace budowlane powinny się rozpocząć w II kwartale 2015 r.

Pomimo tych zaawansowanych planów, część okolicznych mieszkańców wciąż nie kryje obaw związanych z budową ZZO, twierdząc, że będzie to spalarnia, czy też składowane będą tam odpady szpitalne - niebezpieczne. Choć nazwy w dokumentacji są zbliżone, mogą budzić niepokój, to nie są tożsame z faktami, które postaramy się przytoczyć poniżej, kończąc spekulacje.

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Rokitnie będzie obejmować:
- Budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali. (Nigdy nie była i nie będzie planowana budowa spalarni, w której opałem są śmieci, tworzące toksyczny opad )
- Budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsionkiem, ( zanieczyszczone powietrze z przedsionka oraz z wentylacji komór oczyszczane będzie w biofiltrze) .
- Budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych (z gospodarstw domowych)
- Budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych: (Nie będę tu składowane odpady poszpitalne, czy też radioaktywne). Jako odpady niebezpieczne należy tu rozumieć np.: elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD: baterie, akumulatory, lampy z monitorów. W pozwoleniu zintegrowanym dla składowiska odpadów ustalono konkretne warunki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i obojętne, a także z odpadami przewidzianymi do odzysku w sposób bezpieczny dla środowiska. Po nagromadzeniu poszczególne elementy niebezpieczne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.
- Budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Wobec powyższych wyjaśnień, mieszkańcy pobliskich miejscowości nie mają czego obawiać się jeżeli chodzi o Zakład Zagospodarowania Odpadami, który będzie wybudowany w sąsiedztwie wysypiska w Rokitnie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody podziemnej. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, jej skalę, przyjęte najnowsze technologie wraz z działaniami mającymi na celu maksymalne ukierunkowanie na ochronę środowiska i minimalizację możliwości negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska stwierdzono w decyzji środowiskowej, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.

Wszystkie niżej wymienione czynności będą się odbywały w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak odpady odpady przywożone do sortowni mogą być źródłem odorów z powodu procesu rozkładu zapoczątkowanego w kubłach na śmieci. Aby ograniczyć uciążliwość zapachową na tym etapie przetwarzania odpadów należy w miarę możliwości ograniczyć czas przechowywania odpadów przed procesem sortowania.  Po wysortowaniu odpadów biodegradowalnych podlegają one procesowi fermentacji beztlenowej. Proces ten jest zhermetyzowany – powstający biogaz jest ujmowany i następnie spalany. Taki sposób postępowania gwarantuje likwidacje uciążliwości zapachowej na tym etapie. W trakcie trwania całego procesu fermentacji oraz w trakcie załadowywania i wyładowywania komór fermentacyjnych okresowo emitowane są zanieczyszczone gazy (w tym substancjami zapachowymi) – w tej fazie procesu zachodzi fermentacja tlenowa. Zanieczyszczone powietrze kierowane są na biofiltr, który skutecznie oczyszcza je z zanieczyszczeń , w tym z substancji odorotwórczych.

Kolejnym etapem, jest proces kompostowania w pryzmach, gdzie będzie zachodzić fermentacja tlenowa będzie miał zmniejszoną uciążliwość zapachową przez proces fermentacji beztlenowej , któremu odpady zostały poddane uprzednio. Ograniczenie oddziaływania zapachowego w razie konieczności realizowane będzie poprzez stosowanie kurtyn deodoryzujacych.

Eksploatacja Zakładu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w związku z gospodarowaniem odpadami. Sama inwestycja wpłynie korzystnie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w skali regionalnej, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w polepszeniu stanu środowiska – przedłużenie czasu eksploatacji istniejących składowisk poprzez ograniczenie ilości odpadów, a tym samym ograniczenie konieczności przeznaczania nowych miejsc do składowania odpadów oraz powstawania „dzikich” – nielegalnych wysypisk. Co za tym idzie ograniczenia emisji odpadów do środowiska. Celem projektu związanym z budowa ZZO jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na wysypiska do 50%. Wpłynie to również na zmniejszenie odorów na samym  wysypisku

Podsumowanie:

Na terenie ZZO w Wólce Rolickiej (Rokitno):
- NIE BĘDZIE SPALARNI ODPADÓW
- NIE BĘDĄ SKŁADOWANE ODPADY TOKSYCZNE i RADIOAKTYWNE
- NIE BĘDĄ PRZETWARZANE ODPADY NIEBEZPIECZNE
- NIE BĘDZIE SKŁADOWANY AZBEST

Ponadto w zakładzie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób  z okolicznych miejscowości.

 

Prezentacja do pobrania >>>>

 

Przez trzy dni (25-27.06) trwał śródokresowy przegląd projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

Wizytacja prowadzona była przez przedstawicieli donatora środków: Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, instytucji koordynującej: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz instytucji pośredniczącej: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
Podczas wizyty omówiony został stan zaawansowania realizacji projektu, przedstawiono postępy w komponentach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, usług demontażu i odbioru azbestu, rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów. Przedstawiciele podczas wizyty terenowej odwiedzili właścicieli nieruchomości, którym zdemontowano azbest oraz obejrzeli zrekultywowane składowisko w Niedźwiadzie. W trakcie wizyty obecni byli również przedstawiciele władz Związku: Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL – Janusz Bodziacki, Przewodniczący Zarządu ZKGZL- Radosław Szumiec, Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZKGZL – Krzysztof Karczmarz oraz Członek Zarządu ZKGZL – Ryszard Smerdel, Justyna Tomczyk – Główna Księgowa, Ewa Badyoczek Brzyska, Małgorzata Jemielniak oraz Krzysztof Grzegorczyk. Projekt realizowany jest przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej od maja 2012 i ma potrwać do końca 2016 r.

Źródło: Lubartowiak online ( http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/przeglad-projektu-zkgzl/ )

 

Na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej odbioru odpadów dokonują następujące firmy:

Firmy odbierające odpady z terenów gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Lp.

Gmina

Nazwa firmy i adres

Nr telefonu i adres e-mailowy

1.

Miasto Lubartów (domki jednorodzinne)

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

Wielkie 90, 21-143 Abramów

(81) 852 94 92 (81) 852 90 35

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Miasto Lubartów (zabudowa wysoka)

ATK Recykling

26-600 Radom,

ul. Chorzowska 3

(48) 365 11 40

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Gmina Lubartów

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

Wielkie 90, 21-143 Abramów

(81) 852 94 92 (81) 852 90 35

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.

Gmina Serniki

EKO-TRANS Sp. Z o.o.

Samoklęski 28, 21-132 Kamionka

(81) 852 94 92 (81) 852 90 35

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Gmina Ostrów Lubelski

ATK Recykling

26-600 Radom,

ul. Chorzowska 3

(48) 365 11 40

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gmina Ostrówek

ATK Recykling

26-600 Radom,

ul. Chorzowska 3

(48) 365 11 40

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Gmina Niedźwiada

ATK Recykling

26-600 Radom,

ul. Chorzowska 3

(48) 365 11 40

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpady z  Gminy Serniki odbierane przez firmę EKO-TRANS Sp. Z o.o. zostają odwożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, KOM-EKO S.A., ul. Wojenna 2, 20-424 Lublin

Odpady z Gminy Ostrówek, Gminy Niedźwiada, Miasto Lubartów(zabudowa wysoka) Gminy Ostrów Lubelski odbierane przez firmę ATK Recykling zostają odwożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  KOM-EKO S.A., ul. Wojenna 2, 20-424 Lublin

Na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej istnieją dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Firmy prowadzące Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów

Lp.

Lokalizacja

Nazwa firmy prowadzącej

Nr telefonu

Godziny otwarcia

1

Lubartów, ul. Nowodworska 14

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp.z o.o. ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów

512 215 214

Od poniedziałku do soboty od 10:00 do 08:00

2

Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich 35

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich 35

(81) 852 05 26

czwartki i soboty o 8:00 do 16:00

 

Czym jest azbest?
Azbest jest minerałem znanym ludzkości od tysięcy lat. Nadawano mu wiele nazw m.in.: kamień bawełniany, len kamienny, skalny oprzęd, płótno niepalne. Azbest posiada wyjątkowe właściwości zarówno chemiczne i fizyczne. Jest wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie, odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących. Cechy te spowodowały, że uzyskał wielką popularność i był szeroko stosowany w przemyśle i budownictwie. W pierwszych latach ubiegłego stulecia mieszaninę azbestu i cementu zaczęto wykorzystywać w przemyśle materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit.

Dlaczego warto pozbyć się azbestu?

Więcej…

 

Przypominamy, że na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej obowiązuje segregacja w systemie workowym (domy jednorodzinne), lub pojemnikowym (osiedla mieszkaniowe).

Segregujemy odpady na dwie kategorie:

  1. szkło  opakowaniowe
  2. frakcję suchą zawierającą: papier, plastik, metale, opakowania wielowarstwowe.

Kilkumiesięczna obserwacja systemu skłania do przemyśleń i przekazania Państwu pewnych wytycznych dotyczących segregacji odpadów.

Zalecamy aby do worków z frakcją suchą

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

1. Papier, gazety i tekturę czystą i suchą.

2. Kartony po sokach i mleku
(opróżnione z zawartości, zgniecione)

3. Plastik:

-  butelki plastikowe po napojach, mleku wodzie  (opróżnione i zgniecione),

- reklamówki jednorazowe,

- opakowania po żywności – suche i czyste,

- kolorowe plastiki twarde

(zabawki, miski, doniczki),

- opakowania po chemii gospodarczej.

4. Aluminiowe puszki po napojach, opakowania po konserwach.

1.  Opakowań zawierających resztki żywności:

-plastikowych opakowań po żywności pakowanej hermetycznie,

-kubeczków po produktach mlecznych,

-folii zabrudzonej żywnością,

-tacek i sztućców jednorazowych zabrudzonych tłuszczem  lub żywnością.

2.  Opakowań zabrudzonych resztkami: cementu, wapna, ziemi.

3.  Opakowań po lekach.

4.  Butelek po olejach.

5.  Opakowań po farbach, środkach ochrony roślin itp.

6.  Kalki technicznej.

7.  Tekstyliów, ubrań.

8.  Artykułów higieny osobistej.

9.  Zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych

 

Pamiętajmy frakcja sucha musi być czysta i sucha!

Nie zalecamy  mycia odpadów ze względu na brak efektu ekologicznego i ekonomicznego (zużycie czystej wody!).

Kiedy mają Państwo wątpliwości czy dany odpad można wrzucić do frakcji suchej,  lepiej wrzucić go do pojemnika na odpady.

Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Zalecamy do worków z frakcją szkła opakowaniowego

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

1. Szkło opakowaniowe: słoiki, butelki (opróżnione z zawartości, bez korków)

Nie ma potrzeby usuwać etykiet ani myć opakowań.

  1. Ceramiki: (porcelany, naczyń typu arco, zastawy stołowej),
  2. Szklanych opakowań po lekach.
Kryształów, szklanek, żarówek, szyb okiennych, szkła zbrojonego (np. szyby samochodowe !)

Zalecamy aby do pojemników na odpady komunalne NIE WRZUCAĆ

- popiołu, gruzu, kamieni, piachu, odpadów niebezpiecznych, leków, olejów silnikowych, smarów, opakowań po środkach toksycznych.

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady niebezpieczne, popiół wystawione poza wyznaczonymi terminami nie będą odbierane.

Jednocześnie przypominamy że odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane leki i chemikalia), gruz, odpady budowlane
i rozbiórkowe, popiół można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkty  mieszczą się w: Lubartowie – ul. Nowodworska 14, (punkt czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00- 18:00) oraz Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich 35  (punkt czynny w czwartki i soboty w godzinach 8:00-16:00). Regulaminy PSZOK znaleźć można na stronie PGK Lubartów (www.pgk.lub.pl).

Przypominamy również, że na stronie www.zwiazekgmin.lubartow.pl odnajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, w tym aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

 

 

 

Kampania zachęca rodziców do edukowania poprzez kreatywną zabawę. Promuje takie aktywności z dziećmi, które uczą twórczego myślenia i działania a jednocześnie kształtują postawy ekologiczne. Więcej na stronie http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/

 

UWAGA !!!

W DNIACH : 24.12.2013 r. WIGILIA

31.12.2013 r. SYLWESTER

KASA W BIURZE ZWIĄZKU

BĘDZIE CZYNNA

W GODZINACH : 7.30 – 11.30

 

W dniach 24 i 31 grudnia 2013 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Nowodworskiej 14 będzie czynny w godz. 10.00-14.00

 

Zakończyła się rekultyDSC_2796wacja kolejnych składowisk odpadów (innych niż obojętne i niebezpieczne) leżących na terenie działania Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Do Luszawy zrekultywowanej wiosną br. dołączyły dwa wysypiska leżące na terenie gmin: Niedźwiada oraz Ostrów Lubelski. Prace polegające na zabezpieczeniu nieczynnych składowisk trwały od maja 2013 r.

Obiekty w Niedźwiadzie i Kolechowicach służyły mieszkańcom gmin jako wysypiska odpadów przez wiele lat. W odbiorze prac (30 października) uczestniczyli: Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej, Marian Olesiejuk Dyrektor biura  ZKGZL, Krzysztof Kwiatkowski inspektor nadzoru budowlanego oraz Piotr Gołęgowski z firmy Pro Inż., która była wykonawcą.
Po zamknięciu obiektów zadanie zabezpieczania wysypisk przyjął na siebie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Inwestycja polegała na  uszczelnieniu bryły składowiska, poprzez nawiezienie odpowiednich warstw materiałów: gliny żwiru, piasku, gleby. Składowiska zostały wyposażone w kominy odgazowujące, punkty pomiarowe a ich powierzchnia została obsiana trawą, oraz obsadzona drzewami i krzewami.
Łącznie zrekultywowano 1.3 ha powierzchni składowisk. Inwestycja ma wartość 450 000 zł i jest realizowana w ramach projektu: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Pozostało jeszcze jedno wysypisko do zrekultywowania w Nowodworze. Ma to nastąpić w 2015 roku. Wysypisko będzie czynne do końca 2014 r lub jego zapełnienia.

Tekst: Lubartowiak