!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna

Przypominamy, że na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej obowiązuje segregacja w systemie workowym (domy jednorodzinne), lub pojemnikowym (osiedla mieszkaniowe).

Segregujemy odpady na dwie kategorie:

  1. szkło  opakowaniowe
  2. frakcję suchą zawierającą: papier, plastik, metale, opakowania wielowarstwowe.

Kilkumiesięczna obserwacja systemu skłania do przemyśleń i przekazania Państwu pewnych wytycznych dotyczących segregacji odpadów.

Zalecamy aby do worków z frakcją suchą

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

1. Papier, gazety i tekturę czystą i suchą.

2. Kartony po sokach i mleku
(opróżnione z zawartości, zgniecione)

3. Plastik:

-  butelki plastikowe po napojach, mleku wodzie  (opróżnione i zgniecione),

- reklamówki jednorazowe,

- opakowania po żywności – suche i czyste,

- kolorowe plastiki twarde

(zabawki, miski, doniczki),

- opakowania po chemii gospodarczej.

4. Aluminiowe puszki po napojach, opakowania po konserwach.

1.  Opakowań zawierających resztki żywności:

-plastikowych opakowań po żywności pakowanej hermetycznie,

-kubeczków po produktach mlecznych,

-folii zabrudzonej żywnością,

-tacek i sztućców jednorazowych zabrudzonych tłuszczem  lub żywnością.

2.  Opakowań zabrudzonych resztkami: cementu, wapna, ziemi.

3.  Opakowań po lekach.

4.  Butelek po olejach.

5.  Opakowań po farbach, środkach ochrony roślin itp.

6.  Kalki technicznej.

7.  Tekstyliów, ubrań.

8.  Artykułów higieny osobistej.

9.  Zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych

 

Pamiętajmy frakcja sucha musi być czysta i sucha!

Nie zalecamy  mycia odpadów ze względu na brak efektu ekologicznego i ekonomicznego (zużycie czystej wody!).

Kiedy mają Państwo wątpliwości czy dany odpad można wrzucić do frakcji suchej,  lepiej wrzucić go do pojemnika na odpady.

Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Zalecamy do worków z frakcją szkła opakowaniowego

WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

1. Szkło opakowaniowe: słoiki, butelki (opróżnione z zawartości, bez korków)

Nie ma potrzeby usuwać etykiet ani myć opakowań.

  1. Ceramiki: (porcelany, naczyń typu arco, zastawy stołowej),
  2. Szklanych opakowań po lekach.
Kryształów, szklanek, żarówek, szyb okiennych, szkła zbrojonego (np. szyby samochodowe !)

Zalecamy aby do pojemników na odpady komunalne NIE WRZUCAĆ

- popiołu, gruzu, kamieni, piachu, odpadów niebezpiecznych, leków, olejów silnikowych, smarów, opakowań po środkach toksycznych.

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady niebezpieczne, popiół wystawione poza wyznaczonymi terminami nie będą odbierane.

Jednocześnie przypominamy że odpady typu: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, plastik, odpady zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane leki i chemikalia), gruz, odpady budowlane
i rozbiórkowe, popiół można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkty  mieszczą się w: Lubartowie – ul. Nowodworska 14, (punkt czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00- 18:00) oraz Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich 35  (punkt czynny w czwartki i soboty w godzinach 8:00-16:00). Regulaminy PSZOK znaleźć można na stronie PGK Lubartów (www.pgk.lub.pl).

Przypominamy również, że na stronie www.zwiazekgmin.lubartow.pl odnajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje, w tym aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

Poprawiony (czwartek, 22 maja 2014 13:45)

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami- na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej gospodarowanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi odbywa się według określonych zasad:

1. Odpady powstające w wyniku realizacji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego:

Odpady budowlane lub rozbiórkowe, które powstały w wyniku:

  1. realizacji pozwolenia na budowę,
  2. zgłoszenia robót budowlanych,
  3. zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,

powinny zostać odebrane (usunięte) z miejsca ich wytworzenia przez firmę budowlaną, która wykonywała roboty budowlane lub rozbiórkowe.

Jeżeli firma budowlana nie odebrała wytworzonych odpadów, właściciel nieruchomości powinien na własny koszt wydzierżawić odpowiedni do zapotrzebowania pojemnik (kontener). Koszty związane z dzierżawą, utylizacją i transportem odpadów ponosi zamawiający (właściciel nieruchomości).

2. Odpady powstające w wyniku wykonania drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych:

Odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków –wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.) można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Lubartów- ul. Nowodworska 14, Ostrów Lubelski- ul. Batalionów Chłopskich 15).

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013 poz.1399, z późn. zm.)

 

Poprawiony (poniedziałek, 26 sierpnia 2013 22:38)

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz interpretacjami Ministerstwa Środowiska i Biura Legislacyjnego Sejmu na Spółdzielni Mieszkaniowej (a nie na mieszkańcach bloku) ciąży obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich mieszkańców bloku. W związku z tym opłaty od mieszkańców bloków należących do Spółdzielni, wnoszone przez nich indywidualnie, nie mogą być przyjmowane w kasie Związku. Opłaty wniesione indywidualnie przez mieszkańców bloków przelewem lub w kasach banków będą zwracane po potrąceniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez Związek.

Opłatę za odpady zobowiązana jest wnosić, jako właściciel całej nieruchomości (bloku), wyłącznie SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Dyrektor Biura Związku
(-)
Marian Olesiejuk

 
Więcej artykułów…