Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz interpretacjami Ministerstwa Środowiska i Biura Legislacyjnego Sejmu na Spółdzielni Mieszkaniowej (a nie na mieszkańcach bloku) ciąży obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich mieszkańców bloku. W związku z tym opłaty od mieszkańców bloków należących do Spółdzielni, wnoszone przez nich indywidualnie, nie mogą być przyjmowane w kasie Związku. Opłaty wniesione indywidualnie przez mieszkańców bloków przelewem lub w kasach banków będą zwracane po potrąceniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez Związek.

Opłatę za odpady zobowiązana jest wnosić, jako właściciel całej nieruchomości (bloku), wyłącznie SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Dyrektor Biura Związku
(-)
Marian Olesiejuk