W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami- na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej gospodarowanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi odbywa się według określonych zasad:

1. Odpady powstające w wyniku realizacji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego:

Odpady budowlane lub rozbiórkowe, które powstały w wyniku:

  1. realizacji pozwolenia na budowę,
  2. zgłoszenia robót budowlanych,
  3. zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,

powinny zostać odebrane (usunięte) z miejsca ich wytworzenia przez firmę budowlaną, która wykonywała roboty budowlane lub rozbiórkowe.

Jeżeli firma budowlana nie odebrała wytworzonych odpadów, właściciel nieruchomości powinien na własny koszt wydzierżawić odpowiedni do zapotrzebowania pojemnik (kontener). Koszty związane z dzierżawą, utylizacją i transportem odpadów ponosi zamawiający (właściciel nieruchomości).

2. Odpady powstające w wyniku wykonania drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych:

Odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków –wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.) można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Lubartów- ul. Nowodworska 14, Ostrów Lubelski- ul. Batalionów Chłopskich 15).

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013 poz.1399, z późn. zm.)