Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/66/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej dnia  17 kwietnia 2013 roku  Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dnia 03.11. 2014 roku, prowadzi Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  w imieniu wszystkich gmin należących do Związku.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 391 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działania realizowane przez Związek są wykonywane zgodnie z przyjętym Statutem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. poz. 2352) w myśl którego do zadań Związku należy wykonywanie działań gminnych w zakresie gospodarki odpadami, tj. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§ 7 ust. 24 Statutu Związku).

W wyniku przejęcia  rejestrów od wszystkich gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przedsiębiorcom wpisanym do rejestrów gminnych zostały nadane nowe numery rejestrowe.

!!! Przy dokonywaniu jakiejkolwiek zmiany danych w RDR automatycznie zostanie poszerzony zakres działalności na pozostałe gminy należące do ZKGZL.

W związku z powyższym informujemy, iż od 01.01.2015 roku firmy posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Zarząd ZKGZL  mają obowiązek składania sprawozdań (art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2013.1399 j.t) za wszystkie gminy należące do ZKGZL: Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Serniki, Gmina Niedźwiada, Gmina Ostrówek, Gmina Ostrów Lubelski (za gminę na terenie której firma nie odbiera odpadów składa sprawozdanie zerowe).

 

Wpisów, zmian , wykreśleń z Rejestru Działalności Regulowanej można dokonać w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (odnośnik).

1. WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  *

  • - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (.doc) (.pdf)
  • - Oświadczenie (.doc) (.pdf)
  • - Dodatkowa tabela na kody odpadów (.doc) (.pdf)

2. ZMIANA DANYCH W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr (Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej) zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Uzupełnienie wpisu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej . Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Jednak gdy zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczy rozszerzenia zakresu działalności (dopisanie określonych kodów odpadów) opłata skarbowa wynosi 50% stawki określonej od wpisu, tj. 25,00 zł *

  • - Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (.doc) (.pdf)
  • - Dodatkowa tabela na kody odpadów (.doc) (.pdf)

3. WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. 2013 poz.1399 t.j.ze zm.) oraz art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807). W myśl art. 9 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 391 ze zm.) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. *

  • - Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (.doc) (.pdf)

*wysokość opłaty skarbowej, płatne:

Ze względu na siedzibę ZKGZL opłaty skarbowe związane z wpisem, wykreśleniem bądź zmianą
w RDR dokonywać należy na konto Urzędu Miasta Lubartów 21-100 Lubartów ul. Jana Pawła II 12: Bank PKO Bank Polski SA NR 95 1020 3147 0000 8902 0102 7945 (w kasach banku PKO BP przy ul. Lubelskiej 43 w Lubartowie bez dodatkowych prowizji)  lub w kasie Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00

4. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

  • - Rejestr działalności regulowanej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - (.pdf)