!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna Edukacja Ekologiczna

Dzieci i młodzież z placówek oświatowych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” mają możliwość uczestnictwa w lekcjach ekologicznych. Zajęcia odbywają się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podstawowym celem lekcji edukacji ekologicznej jest uwrażliwienie dzieci
i młodzieży na zasady prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. Promujemy zasadę RRR „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”, gdyż edukacja ekologiczna od najmłodszych lat ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska.

Zajęcia przeprowadzane są przez pracowników Biura ZKGZL. W trakcie lekcji przedstawiona jest uczniom prezentacja multimedialna pt. „Jak i dlaczego segregować odpady?”. Następnie przy wykorzystaniu pojemnika modułowego do selektywnej zbiórki odpadów dzieci mogą w praktyce pokazać czego się nauczyły  i samodzielnie posegregować odpady. Przeprowadzane są quizy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi przy pomocy monitora interaktywnego. Uczestnicy lekcji otrzymują nagrody o tematyce ekologicznej.

 

W ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” odbyły się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
w Wólce Rokickiej warsztaty ekologiczne.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Uczestnikami zajęć była młodzież z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Transport na warsztaty został zorganizowanym przez Biuro Związku.

W sali konferencyjnej Zakładu odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Biura ZKGZL:

 • Podczas prezentacji multimedialnej pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” młodzież miała okazję zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów; poznać piramidę postępowania z odpadami oraz zapoznać się z cyklem życia produktów,
 • Uczniowie obejrzeli film „Skutki zanieczyszczenia środowiska” oraz rozwiązywali quizy przy pomocy monitora interaktywnego praktycznie wykorzystując zdobytą wiedzę,
 • Uczestnicy otrzymali torby ekologiczne.

Pracownicy ZZO w Wólce Rokickiej oprowadzili uczestników po terenie Zakładu, przedstawili technologie jakie stosuje się w tego typu instalacjach oraz zasady m.in. przetwarzania odpadów zielonych w celu pozyskania energii. Warsztaty miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na problem ograniczania, zbierania i właściwej segregacji odpadów komunalnych.

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że pozyskał dotacje
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów
na terenie ZKGZL”.

Podstawowym celem zadania Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZLchcemy zwiększyć świadomości wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL w zakresie odpowiedzialności za odpady, które produkują. Zamierzamy promować działania zgodne z zasadą RRR „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”.

Edukacja ekologiczna ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska zarówno wśród dzieci jak i dorosłych mieszkańców.

 

W ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” będą realizowane następujące działania:

 1. 1. Lekcje edukacji ekologicznej:

 • zajęcia przeprowadzane będą przez pracowników Biura ZKGZL w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych na terenie gmin członkowskich ZKGZL
 • w trakcie lekcji przedstawione będą uczniom prezentacje multimedialne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZKGZL, następnie przy wykorzystaniu pojemnika modułowego do selektywnej zbiórki odpadów dzieci będą mogły w praktyce pokazać czego się nauczyły 
  i samodzielnie posegregować odpady
 • Uczestnicy lekcji otrzymają upominki o tematyce ekologicznej.

 

 1. 2. Konkurs fotograficzny „Śmieci kontra środowisko”:

 • konkurs skierowany będzie do mieszkańców gmin należących do ZKGZL
 • tematem konkursu jest przedstawienie  problemu śmieci w naszym bliskim otoczeniu
 • konkurs ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej w oparciu o aspekt zanieczyszczenia i ochrony środowiska.
 • w ramach konkursu zostaną przyznane nagrody
 • konkurs zakończy się wystawą prac.

 

 1. 3. Warsztaty ekologiczne dla młodzieży:

 • warsztaty skierowane są do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu gmin członkowskich ZKGZL
 • zajęcia przeprowadzone zostaną w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
  w Wólce Rokickiej
 • młodzież będzie miała okazję zwiedzić Zakład, dowiedzieć się jakie technologie stosuje się w tego typu instalacjach
 • w sali konferencyjnej Zakładu odbędą się warsztaty dotyczące cyklu życia odpadów i piramidy postępowania z odpadami
 • w trakcie warsztatów wykorzystany zostanie monitor interaktywny do przeprowadzenia prezentacji, quizów i wyświetlania filmów
 • uczestnicy zajęć otrzymają ekologiczne torby wielokrotnego użytku
 • planuje się przeprowadzenie minimum 5 warsztatów
 • uczestnicy warsztatów zostaną przewiezieni do ZZO w Wólce Rokickiej transportem zorganizowanym przez Biuro Związku
 • pracownik merytoryczny Zakładu w ramach  przedstawi technologię oraz zasady m.in. przetwarzania odpadów zielonych w celu pozyskania energii

 

 1. 4. Akcje „Cebulki za odpady”:

 • akcje skierowane do wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL
 • podczas zbierane będą elektroodpady, świetlówki, płyty CD w zamian uczestnicy otrzymają cebulki kwiatowe
 • w trakcie akcji mieszkańcy otrzymają materiały informacyjne dotyczące zasad segregacji
 • podczas zbiórki mieszkańcy mogą spotkać się z pracownikami biura Związku, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące odbioru odpadów i zasad ich segregacji
 • odbiór zebranych odpadów zapewni Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
 • akcje przeprowadzone zostaną w 4 gminach członkowskich ZKGZL podczas cyklicznych imprez takich jak dożynki gminne.

 

 1. 5. Akcja „Sprzątanie Świata”:

 • w ramach akcji Sprzątania Świata zostaną rozdystrybuowane bezpłatnie worki oraz rękawice do zbiórki odpadów
 • akcja odbędzie się przy współudziale szkół działających na terenie ZKGZL oraz Urzędów Gmin
 • odpady zostaną nieodpłatnie odebrane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

 

W związku z projektem „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły, urzędy, koła naukowe, organizacje oraz lokalne media.

 

Motto:

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania, o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”

Jan Paweł II


Image Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki surowców wtórnych, wymaga nie tylko wybudowania nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Równie ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Przy niedostatku odpadów inwestycja nie zwróci się nawet w małym procencie a do jej eksploatacji samorządy będą musiały dopłacać.

Brak świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocuje nie tylko chybioną inwestycją. Dzikie wysypiska ciągle będą stałym elementem powiatowych lasów, degradacja środowiska naturalnego nadal będzie postępować a dzika  gospodarka odpadami kwitnąć.

U podstawy każdego przedsięwzięcia stoją ludzie, ich postawa i zaangażowanie jest źródłem sukcesu lub klęski. Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska Ziemi mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywianie. Dlatego też edukacja ekologiczna wspomagająca zrozumienie zależności między człowiekiem a jego wytworami powinna obejmować całe społeczeństwo i ma na celu przekonanie ludzi do idei selektywnej zbiórki odpadów, szacunku dla przyrody i dbania o czystość otoczenia. Proces ten musi dotyczyć wszystkich mieszkańców naszego powiatu dzieci, młodzież, dorosłych. ImageNależy jednak pamiętać, że zmiana mentalności i przyzwyczajeń społeczeństwa zajmuje dużo czasu. Widoczne efekty w tej materii uzyskać można prowadząc, długofalową działalność edukacyjną. Niezbędnym warunkiem powodzenia działań edukacji ekologicznej jest zaangażowanie jak największej liczby osób. Jedynie wspólnymi działaniami możemy zmienić przyzwyczajenia społeczeństwa. Pokazać, że troska o środowisko naturalne leży w interesie nas wszystkich. Bo przecież piękno otaczającego świata nie należy tylko i wyłącznie do nas, jesteśmy niejako winni przekazać czyste, niezdewastowane środowisko naszym dzieciom.

Edukacja ekologiczna jest więc, połączeniem wiedzy o ochronie środowiska oraz sztuki wychowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdził m.in. że każda złotówka, wydana umiejętnie na edukację ekologiczną, skutkuje zaoszczędzeniem w przyszłości 10 zł, które trzeba by było wydać na likwidację dzikich wysypisk oraz skutków zanieczyszczeń w każdej postaci.

Jeżeli jesteś osobą zajmującą się problematyką ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, prosimy skontaktuj się z nami, współpracując osiągniemy lepsze efekty…Image

Działamy od wiosny 2005 roku. Osiągnęliśmy już sukcesy. W 2006 roku zdobyliśmy w konkursie Przeglądu Komunalnego "O Puchar Recyklingu" prestiżowy tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej. Prowadzimy również autorski program Edukacji Ekologicznej składający się z działań adresowanych do różnorodnych grup społecznych.