Strona główna Zamówienia publiczne

DGO.271.35.2017 - Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Projekt umowy
treść umowy (PDF)

9. Formularz ofertowy
formularz (PDF)

formularz (doc)

10. Oświadczenie ws. bazy

formularz (pdf)

 

11. Zawiadomienie o wyjaśnieniach

treść PDF

12. Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.01.2018 r.

treść PDF

Poprawiony (piątek, 12 stycznia 2018 12:27)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przenośników oraz montaż rozdrabniacza końcowego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (link)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Zaąłcznik nr 6 do SIWZ projekt technologiczny - opis
Treść załącznika PDF

4. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 1.  schemat technologiczny instalacji
Treść załącznika PDF

5. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 2.  hala sortowni rzut
Treść załącznika PDF

6. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 3.  hala sortowni przekroje podłużne
Treść załącznika PDF

7. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 4.  hala sortowni przekroje poprzeczne
Treść załącznika PDF

8. Załącznik nr 6 do SIWZ: projekt elektryczny (uwaga roboty dotyczą tylko części określonej w SIWZ).
Treść załącznika (link do serwera zewnętrznego)

9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

10. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Treść załącznika (PDF)

 

Uwaga nowy termin składania ofert: 21.12.2017 godz. 11:30

11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

12.  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 15.12.2017 r.
Treść załącznika (PDF)

 

13. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017
Treść informacji (PDF)

Poprawiony (piątek, 22 grudnia 2017 15:43)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie

Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert

Tekst informacji (PDF)

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plik (PDF)

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plik (PDF)

Poprawiony (piątek, 05 stycznia 2018 10:54)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w okresie listopad 2017 – kwiecień 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2017 r.

informacja (PDF)

 

 

Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2017 14:49)

Więcej…

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019.

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Wyjasnienia

9. Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.10.2017

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (wtorek, 14 listopada 2017 16:04)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy  Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek  od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o   wyborze ofert najkorzystniejszych  dotyczące części I, III, IV i V z dnia 17.11.2017
Tekst zawiadomienia (PDF)

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych dotyczące części II i VI z dnia 27.11.2017 roku
Tekst zawiadomienia (PDF )

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść PDF

 

Archiwum postępowania

 

Poprawiony (piątek, 12 stycznia 2018 12:41)

Więcej…

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w belkach
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.09.2017
Treść zawiadomienia (PDF)

 

archiwum postępowania:

Poprawiony (poniedziałek, 18 września 2017 14:54)

Więcej…

 

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dn. 20.03.2017 r.

4. Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ

5. Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.03.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 07 kwietnia 2017 15:08)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - (plik .pdf)

Poprawiony (środa, 01 marca 2017 22:26)

 

 

Postępowanie na usługę o wartości poniżej 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w  2017 roku


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Tekst zawiadomienia (PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Archiwum postępowania

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:07)

Więcej…