Strona główna Zamówienia publiczne

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019.

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

Poprawiony (wtorek, 19 września 2017 15:17)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy  Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek  od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1

4. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

5. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

6. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
Załącznik nr 7

8.    Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie uchwalenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

 

Uwaga: wyjaśniania dotyczące SIWZ

1. Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści siwz z dnia 14.09.2017 r.
Zawiadomienie (PDF)

2. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 2

4. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Ogłoszenie (PDF)

Poprawiony (wtorek, 19 września 2017 15:17)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w belkach
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.09.2017
Treść zawiadomienia (PDF)

 

archiwum postępowania:

Poprawiony (poniedziałek, 18 września 2017 14:54)

Więcej…

 

Zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ z dn. 20.03.2017 r.

4. Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ

5. Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.03.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 07 kwietnia 2017 15:08)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku - (plik .pdf)

Poprawiony (środa, 01 marca 2017 22:26)

 

 

Postępowanie na usługę o wartości poniżej 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w  2017 roku


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Tekst zawiadomienia (PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Archiwum postępowania

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:07)

Więcej…

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wózka widłowego, zasieków z klocków betonowych oraz przenośników wraz z ich montażem na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów.
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o   wyborze ofert najkorzystniejszych z dnia 23.02.2017
Tekst zawiadomienia (PDF)

 

Archiwum postępowania

 

Poprawiony (czwartek, 23 lutego 2017 18:23)

Więcej…

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie działki 1060/1 z przeznaczeniem na plac manewrowy na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej  równowartości 5 225 000 euro

 

Zawiadomienie o   wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert z dnia 03.03.2017
Tekst zawiadomienia (PDF)

 

Archiwum postępowania

Poprawiony (piątek, 03 marca 2017 17:16)

Więcej…

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wózka widłowego i kontenerów na odpady na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach II części zamówienia oraz unieważnieniu postępowania w ramach I części zamówienia
Treść zawiadomienia (PDF)

 

Archiwum postępowania

Poprawiony (środa, 08 lutego 2017 14:33)

Więcej…

 

Postępowanie na usługę o wartości poniżej 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w  2017 roku

 

 

Zawiadomienie o wykluczeniu oferty i unieważnieniu postępowania z dnia 29.12.2016 r.
Tekst zawiadomienia (PDF)

 

Archiwum postępowania

 

Poprawiony (czwartek, 29 grudnia 2016 14:22)

Więcej…