Kliknij w obrazek aby przejść do aktualnych harmonogramów

Strona główna Zamówienia publiczne

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - tekst

2. SIWZ - tekst

3. SOPZ - załącznik nr 1 do SIWZ - tekst

4. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ - tekst

5.  Załącznik nr 1 do oferty - tekst

6. JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ - tekst

7. Projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ - tekst

8. Załącznik nr 1 do umowy -tekst

9. Wykaz narzędzi - załącznik nr 5 do SIWZ -tekst

10. Wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ - tekst

11. Regulamin - załącznik nr 7 do SIWZ - tekst

12. Instrukcja wypełniania JEDZ - załącznik nr 8 do SIWZ - tekst

13. Uchwała - załącznik nr 9 do SIWZ - tekst

14. Regulamin Składowiska - tekst

15. Regulamin ZZO - tekst

Poprawiony (piątek, 14 czerwca 2019 14:03)

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Gminy Lubartów, Gminy Ostrówek, Gminy Ostrów Lubelski oraz Gminy Serniki, w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2021.

1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

treść

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

treść

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

treść

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

treść

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

treść

6. Zawiadomienie o wyjaśnieniach z dn. 06.05.2019 r.

treść

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

treść

8. Poprawione załączniki do SIWZ

treść

9. Informacja z otwarcia ofert

treść

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

treść

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

treść

Poprawiony (piątek, 14 czerwca 2019 12:41)

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę zaprojektowania i wydruku harmonogramów odbioru odpadów na 2019 rok.

1. Treść zapytania.

2. Informacja z otwarcia ofert

Poprawiony (piątek, 09 listopada 2018 14:33)

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro - udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex.

 

1. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

tekst

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki

treść

3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców

treść

4. Zawiadomienie o zmianach treści SIWZ

treść

5. Poprawione załączniki

treść

6. Informacja z otwarcia ofert z dn. 02.03.2018 r.

treść

7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

treść

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść

Poprawiony (piątek, 06 kwietnia 2018 08:49)

 

DGO.271.5.2018 - Postępowanie na usługę o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 221 000 Euro na kompleksowe ubezpieczenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie 02.03.2018 - 01.03.2020.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik 1a

4. Załącznik 1 b

5. Załącznik 1 c

6. Załącznik 1 d

7. Załącznik 1 e

8. Załącznik 1 f

9. Załącznik 1 g

10. Załącznik 1 h

11. Opis przedmiotu zamówienia

12. Załącznik nr 2 oświadczenie

13. Załącznik nr 3

14. Załącznik nr 4

15. Formularz ofertowy

16. Wzór umowy dla części 1

17. Wzór umowy dla części 2

18. Wzór umowy dla części 3

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21. Odpowiedzi na zapytania wykonawców

22. Informacja z otwarcia ofert

23, Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Poprawiony (piątek, 13 kwietnia 2018 09:16)

 

DGO.271.35.2017 - Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Projekt umowy
treść umowy (PDF)

9. Formularz ofertowy
formularz (PDF)

formularz (doc)

10. Oświadczenie ws. bazy

formularz (pdf)

 

11. Zawiadomienie o wyjaśnieniach

treść PDF

12. Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.01.2018 r.

treść PDF

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

treść PDF

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść PDF

Poprawiony (wtorek, 06 marca 2018 11:08)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przenośników oraz montaż rozdrabniacza końcowego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (link)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Zaąłcznik nr 6 do SIWZ projekt technologiczny - opis
Treść załącznika PDF

4. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 1.  schemat technologiczny instalacji
Treść załącznika PDF

5. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 2.  hala sortowni rzut
Treść załącznika PDF

6. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 3.  hala sortowni przekroje podłużne
Treść załącznika PDF

7. Załącznik nr 6 do SIWZ: rys 4.  hala sortowni przekroje poprzeczne
Treść załącznika PDF

8. Załącznik nr 6 do SIWZ: projekt elektryczny (uwaga roboty dotyczą tylko części określonej w SIWZ).
Treść załącznika (link do serwera zewnętrznego)

9. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

10. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Treść załącznika (PDF)

 

Uwaga nowy termin składania ofert: 21.12.2017 godz. 11:30

11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.12.2017 r.
Tekst ogłoszenia (link)

12.  Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 15.12.2017 r.
Treść załącznika (PDF)

 

13. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.12.2017
Treść informacji (PDF)

 

14. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Treść zawiadomienia

Poprawiony (środa, 24 stycznia 2018 14:08)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Lubartów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 209 000 euro.

 

1. Opublikowane ogłoszenie

Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert

Tekst informacji (PDF)

4. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plik (PDF)

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plik (PDF)

Poprawiony (piątek, 05 stycznia 2018 10:54)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 – odpady palne w okresie listopad 2017 – kwiecień 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającym  równowartości 209 000 euro.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.12.2017 r.

informacja (PDF)

 

 

Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2017 14:49)

Więcej…

 

Postępowanie na usługę o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 209 000 Euro o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w latach 2018-2019.

1. Opublikowane ogłoszenie
Tekst ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1. uchwała  nr XXIII/88/2017  Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r .
Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

5. Instrukcja wypełniania: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Instrukcja (PDF)

6. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Formularz (DOC)

7. Załącznik nr 8. uchwała nr XXIII/89/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik nr 8

8. Wyjasnienia

9. Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.10.2017

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poprawiony (wtorek, 14 listopada 2017 16:04)