!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU

Strona główna

Szanowni Państwo

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami utworzony w wyniku zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na terenie gmin : Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki i Miasto Lubartów zarządza tym systemem Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Jesteśmy w trudnym okresie przejściowym, który zapewne w pierwszym okresie funkcjonowania przysporzy wszystkim mieszkańcom sporo niedogodności. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Będziemy wspólnie uczyć się żyć wg. nowych zasad gospodarowania odpadami. Mamy nadzieję, że tych niedogodności będzie niewiele a wkrótce zostaną całkowicie usunięte.


1. Odbiór odpadów, harmonogram,

Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gmin należących do ZKGZL otrzymają harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Jest on również dostępny w biurze Związku w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 68 oraz w siedzibach gmin członkowskich i u sołtysów. Znajduje się on również na stronie internetowej www.zwiazekgmin.lubartow.pl
Od mieszkańców spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych odpady odbierane będą z obecnie użytkowanych altan śmietnikowych, które zostaną doposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Odbiór odpadów ( częstotliwość) jest zgodny z uchwałą Zgromadzenia ZKGZL  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zachęcamy mieszkańców do segregacji odpadów.

2. Kontakt do przedsiębiorców

W sprawach reklamacji usług należy kontaktować się z biurem obsługi klienta poszczególnych przedsiębiorców:
- gmina Ostrówek, Ostrów Lubelski,  Niedźwiada tel. 667 700 007
- gmina Lubartów, miasto Lubartów – budynki jednorodzinne, Serniki – tel. 81 852 90 35
W sprawach skarg na niewłaściwe działanie przedsiębiorców – tel. 81 854 36 15

3. Pojemniki i worki.

Pojemniki i worki zostaną dostarczone przez przedsiębiorców w pierwszym okresie działania systemu. Właściciele nieruchomości, którzy posiadają pojemniki dostarczone przez Zakład Zagospodarowania Odpadów czy też Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zachowują je do dalszego użytkowania.
Mieszkańcy Gminy Lubartów oraz Miasta Lubartów,  którzy  do tej pory nie posiadali pojemników proszeni są do zgłaszania się do biura obsługi klienta firmy Eko - Trans: 81 852 90 35. Pojemniki zostaną dostarczone w najbliższym możliwym terminie.
W Gminie Lubartów oraz Mieście Lubartów w zabudowie jednorodzinnej, worki do segregacji odpadów dostarczane będą przy pierwszym odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem.
Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację wypełnioną prawidłowo otrzyma samoprzylepne etykiety: większą należy nakleić na pojemnik na odpady komunalne a mniejszymi oznaczać worki z frakcją segregowaną. Do czasu dostarczenia etykiet, przedsiębiorca odbierze odpady bez oznaczeń.

4. Zasady segregowania,

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej segregacji u źródła podlegają: frakcja sucha, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji, popiół, przy czym pod pojęciem frakcja sucha rozumie się odpady papieru, tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych.
Wyjaśniamy, że: 

WOREK ŻÓŁTY – frakcja sucha (papier,  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

papier to m.in.:
- opakowania z papieru lub tektury,
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny i biurowy,
- książki i zeszyty,
- torebki papierowe,
- papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać:
-  kalki,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- pampersów i podkładek,
- worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Tworzywa sztuczne to m.in.:
- butelki po napojach,
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- opakowania po produktach spożywczych,
- plastikowe zakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.


Nie powinno się wrzucać :
- Strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpieczne)
- styropian.


Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
Opakowania wielomateriałowe - uznaje się wszystkie opakowania wykonane z co najmniej dwu różnych rodzajów materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod fizycznych: np.
- opakowania po mleku, sokach.


WOREK ZIELONY

Szkło opakowaniowe to m.in.:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:
- szkła stołowego - żaroodporne,
- ceramiki, doniczek,
- zniczy z zawartością wosku,
- żarówek i świetlówek,
- szkła kryształowego,
- reflektorów,
- nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
- termometrów i strzykawek,
- monitorów i lamp telewizyjnych
- szyb okiennych i zbrojonych
- szyb samochodowych,
- luster i witraży,
- fajansu i porcelany,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane - jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Surowiec do segregowania powinien być opróżniony z zawartości!!!

5. Opłaty

Każdy właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gmin należących do ZKGZL, który złożył deklarację wypełnioną prawidłowo otrzyma druk z numerem indywidualnego konta, na który należy wnosić do 10 każdego miesiąca - za który istnieje obowiązek wnoszenia opłaty wyliczone w deklaracji opłaty,
Pismo z numerem konta zawiera nadruk indywidualnego kodu kreskowego, którym należy posługiwać się w kasie banku, na poczcie lub innym punkcie w którym będą uiszczane za każdym razem gdy będą uiszczane opłaty.

Opłaty można wnosić:
-  przelewem na wskazane w piśmie konto indywidualne,
-  w kasach Banku Spółdzielczego w Lubartowie we wszystkich gminach, w których te kasy
funkcjonują, z prowizją w wysokości 1,50 zł,
- w kasie Związku przy ul. Lubelskiej 68, bez prowizji
- w każdym banku, kasie, wg uznania, po wniesieniu prowizji naliczanej indywidualnie przez    każdy z tych punktów

6. Informacja dla mieszkańców spółdzielni.

Mieszkańcy spółdzielni, wspólnot  mieszkaniowych nie są uprawnieni do składania deklaracji i winien złożyć je za nich  zarząd spółdzielni bądź  zarząd wspólnoty. W związku z powyższym opłaty wnoszone indywidualnie przez mieszkańców w/w spółdzielni, wspólnot na konto Związku będą zwracane na konto wpłacającego a zwrot gotówki wniesionej w banku zostanie dokonany na adres wnoszącego z uwzględnieniem kosztów operacyjnych ponoszonych przez Związek.

 

Poprawiony (piątek, 19 lipca 2013 09:46)