!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2021 ROKU

Strona główna

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami. Aktem prawnym, który dokonał „rewolucji” w tej dziedzinie jest znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Zgodnie z powyższą Ustawą, każda gmina zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnym na swoim terenie. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zdecydowały, że obowiązki tworzenia i nadzór nad nowym systemem gospodarki odpadami scedują na Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W związku z powyższym to właśnie Związek Komunalny jest organem, który w głównej mierze odpowiada za tworzenie i funkcjonowanie tego systemu na terenie gmin członkowskich.

W ramach powszechnej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości Związek zapewni zintegrowany system odbioru odpadów komunalnych i segregowanych, którym zostanie objęta każda zamieszkała nieruchomość na terenie Związku. Firma, która będzie odbierała od Państwa odpady, zostanie wyłoniona w drodze przetargu i jej zadaniem będzie również wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo Związek utworzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne 5 dni w tygodniu, w tym także w soboty, do których mieszkańcy będą mogli oddać wszelkie wyprodukowane odpady, łącznie z odpadami problematycznymi ( np. elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe).

Liczymy, że powszechna opłata, którą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy rozwiąże problem wywożenia odpadów do lasów, rowów czy innych miejsc, które nie są do tego przeznaczone.

Poniżej przedstawiamy zasady, w oparciu o które będzie funkcjonował system gospodarki odpadami na terenie Związku.

Obowiązkiem właściciela ( użytkownika, posiadacza, zarządcy, zarządu spółdzielni) nieruchomości jest wypełnienie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami.

Stawki, na podstawie których należy wyliczyć opłatę przyjęte zostały Uchwałą Nr XII/59/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przedstawiają się następująco:

 

Stawki dla mieszkańców Gmin: Miasto Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki:

6 zł/osoba/miesiąc – jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje nie więcej niż 5 osób a właściciel oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

5 zł/osoba/miesiąc – jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje więcej niż 5 osób a właściciel oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

10 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje nie więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

9 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Aby poprawnie wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość przez odpowiednią stawkę podaną powyżej.

 

Stawki dla mieszkańców Gminy Lubartów:

1 zł/gospodarstwo domowe/miesiąc - dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Trzciniec, Wandzin jeżeli właściciel nieruchomości oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6 zł/gospodarstwo domowe/miesiąc – dla mieszkańców pozostałych miejscowości w Gminie Lubartów, jeżeli właściciel nieruchomości oświadczy, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje nie więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

9 zł/osoba/miesiąc - jeżeli na nieruchomości łącznie z właścicielem zamieszkuje więcej niż 5 osób, a właściciel oświadczy, że nie będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W związku z powyższym, jeżeli właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie dokonywał selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w Deklaracji powinien wpisać kwotę 1 bądź 6 zł, w zależności od miejscowości, w której położona jest nieruchomość.

Jeśli zaś nie wyrazi chęci selektywnego zbierania odpadów, wówczas powinien wyliczyć opłatę mnożąc ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość przez odpowiednią stawkę 9 lub 10 zł, w zależności od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie.


TUTAJ znajdziecie Państwo wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gmin: Miasto Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki.

TUTAJ znajdziecie Państwo wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubartów

TUTAJ znajdziecie Państwo wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji dla zarządców wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych z terenu gmin należących do ZKGZL

Wypełnioną Deklarację należy złożyć do 31 maja 2013 roku w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, którego siedziba mieści się w budynku Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 68, w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, lub korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

TUTAJ znajdziecie państwo link do deklaracji zamieszczonej na platformie ePUAP.


Zasady dotyczące segregacji odpadów:

Zasady (.pdf)

 

Częstotliwość odbioru odpadów (.pdf)

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 08:31)