!!! UWAGA !!! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ZWIĄZKU

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 roku siedziba Biura Związku  znajdować się będzie pod adresem  ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów (naprzeciwko starego wejścia do kina).

Link do map google (pinezka) >>>>

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW W 2022 ROKU

 

 

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego

Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Strona główna Reklamacje

Regulamin

określający tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

I. zasady ogólne

1.Regulamin określa zasady zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Lubelska 68

a) telefonicznie nr telefonu – 81 854 36 15

b) pisemnie

c) elektronicznie – za pomocą dedykowanego formularza umieszczonego na stronie internetowej Związku – www.zwiazekgmin.lubartow.pl w zakładce „reklamacje”

II. Zasady zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług

1. Uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminach liczonych od zaistnienia okoliczności:

a) do 2 dni roboczych – dla sytuacji braku odbioru odpadów z nieruchomości w wyznaczonym przez harmonogram odbioru odpadów terminie.

b) do 5 dni roboczych – dla innych sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

c) do 2 dni roboczych – dla sytuacji związanych z niewłaściwym świadczeniem usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości: telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie poprzez numery telefonów i adresy ( w tym elektroniczne) wskazane w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dla ustalenia okoliczności, w szczególności:

a) Imię i nazwisko zgłaszającego;

b) Adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,

c) Opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji

d) Numer telefonu do kontaktu

4. Reklamację w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości uznaje się za niezasadną jeśli:

a) reklamacja zostanie zgłoszona w terminie powyżej 2 dni roboczych od planowanego wywozu odpadów,

b) w przypadku braku prawidłowego oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym,

c) innych przyczyn ujawnionych w wyniku weryfikacji zasadności otrzymanej reklamacji.

d) braku zgody na przetwarzanie danych osobowych,

e) braku potwierdzenia zapoznania z treścią informacji o zasadach zgłaszania reklamacji

5. Pracownicy Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia przez mieszkańca analizują zgłoszenie pod kątem zgodności i przekazuje zgłoszenie przedsiębiorcy właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia nieprawidłowości.

6. Przedsiębiorca niezwłocznie weryfikuje zgłoszenie i przekazuje informację zwrotną o sposobie załatwienia zgłoszenia do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz właściciela nieruchomości zgłaszającego nieprawidłowość w świadczeniu usług.

III. Postanowienia końcowe

Regulamin określający tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostępny jest w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, stronie internetowej Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl w zakładce „reklamacje”

 

Aby wypełnić formularz reklamacyjny online wybierz jeden z poniższych:

1. Braku odbioru odpadów >>>>

2. Braku dostarczenia worków na odpady >>>>

3. Braku dostarczenia pojemnika na odpady komunalne >>>>