Strona główna

Informacje dotyczące projektu

Projekt "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej"  jest finansowany  ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze priorytetowym: środowisko
i infrastruktura, obszar tematyczny: odbudowa oraz modernizacja podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

Szacowane całkowite koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 15 091 258  CHF co stanowi równowartość kwoty 44 277 749 PLN .

Dofinansowanie działań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lubartowie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 76,22% całkowitych kosztów kwalifikowanych tego działania we frankach szwajcarskich.

Dofinansowanie pozostałych działań w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych tych  działań we frankach szwajcarskich.

Projekt jest rozwiązaniem kompleksowym obejmującym, następujące działania:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz z zakupem urządzeń

W skład ZZO wchodzić będą następujące elementy:

1. Sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego

2. Instalacja fermentacji odpadów organicznych,

3. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

4. Punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych,

6. Punkt przerobu odpadów budowlanych.

Dodatkowo, w ramach powyższego zadania planowany jest:

-   Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych

-   Zakup  samochodu śmieciarki 16 [m3]

-   Zakup samochodu śmieciarki 18 [m3]

-   Zakup samochodu do przewozu kontenerów

-   Zakup samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych

Rekultywacja składowisk odpadów leżących na terenie  Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Powyższe działania polegać  będą na zabezpieczeniu nieczynnych składowisk
i wyeliminowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Podczas projektu pracami zostaną objęte nieczynne składowiska w Luszawie,  Niedźwiadzie, Ostrowie Lubelskim i  Nowodworze. Łączna powierzchnia poddana rekultywacji wynosić będzie: 4,54 Ha

Demontaż, transport i utylizacja azbestu z pokryć dachowych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Na terenie ZKGZL znajduje się  olbrzymia ilość azbestu, w ramach projektu azbest z pokryć dachowych  będzie demontowany przez specjalistyczne firmy,  transportowany
i utylizowany na terenie specjalistycznych składowisk. Szacujemy, że w trakcie trwania projektu uda się usunąć: 5052 [Mg] azbestu.

Dostosowanie dokumentacji projektowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w Lubartowie do nowej lokalizacji.

Powyższe działanie ma na celu wykonanie aktualizacji dokumentacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie dla lokalizacji w Rokitnie. W ramach tego działania konieczne będzie:

-  Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko  inwestycji : Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie dla lokalizacji Rokitno.

-   Wykonanie adaptacji  dokumentacji architektoniczno – budowlano – wykonawczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla lokalizacji w Rokitnie

-     Tłumaczenie techniczne części dokumentacji  wraz z korespondencją podczas realizacji zadania.

Celem działań jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla lokalizacji Rokitno.

Działania edukacyjne i promocyjne.

W ramach tego działania, przez cały okres trwania projektu  prowadzone będą następujące działania:

-  kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca: projektu, likwidacji pokryć  dachowych zawierających azbest, odpadów niebezpiecznych, racjonalnej gospodarki odpadami,

-  odpowiednie oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu: oznakowanie maszyn, sprzętu,

-  wykonanie tablic informacyjnych,

-  stworzenie witryny internetowej dotyczącej projektu.

 

 
ImageMamy ogromną przyjemność poinformować, że przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podpisali  umowę  na realizację projektu:  „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Uroczyste popisanie umowy miało miejsce 30 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:  Ambasady Szwajcarii,  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Władze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Przewodniczący Rad Miast i Gmin wchodzących w skład Związku, zaproszeni goście.
W imieniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej umowę podpisali: Pan Radosław Szumiec - Zastępca Burmistrza Miasta Lubartów, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Pan Krzysztof Kopyść – Wójt Gminy Lubartów, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Pani Justyna Tomczyk – Główny Księgowy Związku. Ze strony Szwajcarskiej umowę podpisał Pan Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Projekt: „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” jest finansowany z dwóch źródeł. Głównym źródłem finansowania jest Szwajcarsko-Polski Program Współpracy a pozostałe koszty projektu pokryją gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W ramach projektu będziemy prowadzić następujące działania:
- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie w lokalizacji Rokitno wraz z zakupem maszyn i  urządzeń,
- rekultywacja składowisk odpadów leżących na terenie  Związku,
- demontaż, transport i utylizacja azbestu z pokryć dachowych na terenie gmin należących do ZKGZL,
- dostosowanie dokumentacji projektowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów   w Lubartowie do nowej lokalizacji,
- działania edukacyjne i promocyjne.

Szacowane całkowite koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 15 091 258  CHF co stanowi równowartość kwoty 44 277 749 PLN. Dofinansowanie działań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 76,22% całkowitych kosztów kwalifikowanych tego działania we frankach szwajcarskich.
Dofinansowanie pozostałych działań w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych tych  działań we frankach szwajcarskich.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2012 r. – 31.12.2016 r.

Powyższy opis projektu, wyraźnie pokazuje, że podpisanie umowy to dopiero początek długiej drogi  i wielu wyzwań przed którymi stanie Związek. Wierzymy jednak, uda nam się wywiązać ze wszystkich zobowiązań jakie nakłada na nas podpisana  umowa oraz w wyniku realizacji projektu poprawić stan środowiska naturalnego.

Więcej…

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie ogłasza zamówienia publiczne na dostawę paliwa.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa - olej napędowy, w okresie obowiązywania umowy tj. 3 lata.

Szacunkowy zakres zamówienia: olej napędowy: 60 000 l w okresie obowiązywania umowy.

Do paliwa wymienionego powyżej stosuje się wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).

Dostawa paliw odbywać się będzie bezgotówkowo bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego w punkcie dystrybucyjnym Wykonawcy.

Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2012 r. o godzinie 9:30.

Informacje uzyskać można pod nr telefonu: 81 854 36 15.

Treść ogłoszenia oraz SIWZ dostepne są pod linkiem: http://www.zwiazekgmin.lubartow.bip-online.pl/?q=85,10

 

Informujemy że frakcja segregowana (plastik i papier) z miejscowości:

Baranówka, Chlewiska, Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kol., Szczekarków, Mieczysławka, Skrobów, Skrobów  Kol.,  Trzciniec , Wandzin, Brzeziny, Lisów, Nowodwór, Nowodwór Piaski, Trójnia, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska będzie odbierana w dniu 08.02.2012 (środa).

W przypadku braku wywozu w środę, worki należy przetrzymać do czwartku (09.02.2012 r.)

Odbiór szkła odbędzie się zgodnie z harmonogramem, jednak śmieciarka może pojawić się w Państwa miejscowości dopiero w godzinach popołudniowych.