Strona główna

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie informuje, że umowy na świadczenie usług odbioru odpadów można zawierać jedynie do końca kwietnia. Od maja zawieranie umów na odbiór odpadów nie będzie możliwe.

 

 

1. Uchwała  w sprawie: podziału Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów  komunalnych.

2. Uchwała w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.

Załącznik nr 1: wzór deklaracji.

4.Uchwała  w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Uchwała  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała  w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

8 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie ZKGZL  poddanych dyskusji na XL posiedzeniu Zarządu Związku.


1. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: podziału Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów  komunalnych.

2. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie:  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.

4. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

7. Projekt  uchwały Zgromadzenia ZKGZL  w sprawie:  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Załącznik nr 1.  projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r. o godz. 17:00

w budynku Biblioteki w Rokitnie  odbędzie się spotkanie dotyczące zlokalizowania

Zakładu Zagospodarowania Odpadów

na terenie Składowiska Odpadów w Rokitnie

 

Podczas spotkania poruszymy kwestie:

- zastosowanych w instalacji technologii,

- wpływu zakładu na środowisko naturalne.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi obowiązku rozwiązywania umów na odbiór odpadów, informujemy, że osoby , które posiadają umowę  z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie nie mają obowiązku wypowiadania umów.

Zakład Zagospodarowania Odpadów wypowie zawarte z Państwem umowy, na zasadach  określonych w § 13 ust 1 umowy na odbiór odpadów.

Pismo w tej sprawie otrzymają Państwo w maju wraz z fakturą za odbiór odpadów.

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z poważną awarią samochodu śmieciarki,  informujemy, że odpady segregowane plastik    i papier  z Gmin: Ostrówek, Niedźwiada i Ostrów Lubelski, które nie zostały odebrane w styczniu w terminach wskazanych w harmonogramie, zostaną od Państwa odebrane w lutym wraz  z odpadami  z  lutego, zgodnie z harmonogramem.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2013 r.

Harmonogram wersja PDF (wersja do ściągnięcia)


 

Informacja o wynikach naboru na

stanowisko podinspektora w biurze

Związku Komunalnego Gmin Ziem Lubartowskiej

Informacja plik do pobrania

 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zaprasza szkoły z terenu Gmin należących do Związku do konkursu ekologicznego „ Zbieraj papier – posadź drzewo!” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do segregacji odpadów  oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Dla zwycięskich szkół oraz uczniów, którzy wykażą największą aktywność w zbiórce przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Związku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

 

Regulamin

karta zgłoszeniowa

 

 

 

W dniu 27 września odbyła się konferencja inaugurująca działanie: "usuwanie azbestu z pokryć dachowych na terenie ZKGL" w ramach projektu: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej" finansowanego ze środków Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy.

 

Spotkanie zaadresowane było do wszystkich gmin uczestniczących w Związku. Obecni byli radni, pracownicy gmin i wójtowie, burmistrzowie.

Poniżej prezentujmy regulamin  przeznaczony dla osób które chcą wziąć udział w programie.

Działanie gwarantuje 100% pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych.

 

Regulamin udziału w programie

Załącznik nr 1 wniosek - dla mieszkańca

informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest